Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům
Zápis z jednání školské rady (ŠR)

při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14

konané dne 16. 10. 2013 ve sborovně školy

 

 Přítomni:

 ŠR: ing. T. Dostal (předseda), E. Kretková, Bc. V. Zatloukal, M. Sýkorová,
 Mgr. M. Vlková Šaratová, Mgr. M. Zábranská

 Hosté:  Mgr. Bc. V. Václavíčková  (ředitel školy), Mgr. H. Navrátilová (zástupkyně pro I.stupeň),
      Mgr. I. Fikarová (zástupkyně pro II.stupeň)

 

 Průběh jednání:

 1. Pověření člena rady k písemnému vyhotovení zápisu

       ŠR pověřila Mgr. Vlkovou Šaratovou vyhotovením zápisu.

  2. Pověření člena rady k ověření zápisu

       ŠR pověřila M. Sýkorovou ověřením zápisu.

  3. Předseda navrhl program jednání:

       3.1 – Přivítání a představení nových členů školské rady vzešlých z doplňkových voleb

       3.2 – Kontrola plnění úkolů z posledního jednání ŠR

       3.3 – Projednání nového Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP)

       3.4 – Projednání a schválení nového Školního řádu (dále jen ŠŘ)

       3.5 – Projednání a schválení Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělání žáků

       3.6 – Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy ZŠ J. A. Komenského a Mateřské

                 školy, Přerov–Předmostí, Hranická14,  (dále ZŠ Hranická )

       3.7 – Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy ZŠ Pod Skalkou

       3.8 – Informace ředitele školy o průběhu sloučení škol

       3.9 - Diskuze

      

       Program byl schválen.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

  Ad. 3.1

  Předseda přivítal a představil nové členy ŠR. Konstatoval, že jejich mandát končí současně s mandátem  
  ostatních členů ŠR tedy k 28.2.2015, pokud neskončí dříve ze zákonných důvodů.

 

  Ad. 3.2

  Z minulého jednání ŠR vyplynuly tři úkoly pro nového ředitele školy:

  - organizace doplňkových voleb do ŠR za rodiče – zvolena p. Kretková - úkol splněn

  - organizace doplňkových voleb do ŠR za učitele – zvolena Mgr. Zábranská – úkol splněn

  - příprava a včasné předání podkladů pro dnešní jednání ŠR (nový ŠVP, Školní řád, Pravidla pro hodnocení žáků, Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Hranická, Výroční zpráva o činnosti školy
ZŠ Pod Skalkou) – úkol splněn

  Ad. 3.3

  Předložený ŠVP byl projednán a ŠR k němu měla následující návrh na úpravu:

  - opravit správný název školy, všude, kde je uveden

  p. ředitelka vzala tento návrh na vědomí a zapracuje ho do ŠVP.

  Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

  Ad. 3.4

  Předložený ŠŘ byl projednán a ŠR k němu měla následující návrhy na úpravy:

  I.

  Bod 1.1: přesný název školy - OPRAVENO

  II.

  bod 1.3: … které by mohly škodit …   - DOPLNĚNO
  bod 1.11:  …přiměřený odpočinek a volný čas odpovídající jeho věku. - DOPLNĚNO

  bod 1.12:  Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.
                    – DOPLNĚNO

 bod 1.13: Na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – DOPLNĚNO

  bod 2.4: …pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy  – DOPLNĚNO 
  bod 2.5: …, projevy rasismu, šikany, …) – DOPLNĚNO
  bod 2.6: Nepoškozovat majetek školy, spolužáků a zaměstnanců školy. – DOPLNĚNO

  bod 3.4: …  záležitostech vzdělání a výchovy …  – DOPLNĚNO
  bod 3.7: Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu – DOPLNĚNO
  bod 3.8: Požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka – DOPLNĚNO

  bod 5.4:  používat celé slovo „třídní učitel“ místo TU - DOPLNĚNO.

  p. ředitelka vzala tyto návrhy na vědomí a zapracuje je do ŠŘ a vydá nový.

                                                                                                         

  ŠR schválila Školní řád vč. navržených úprav.

  Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0

  Ad. 3.5

  Předložená Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla projednána a ŠR k nim měla následující  
  návrh na úpravu:

  - opravit správný název školy, všude, kde je uveden

  p. ředitelka vzala tento návrh na vědomí a zapracuje ho do Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání  
  žáků a vydá nové.

  ŠR schválila Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání žáků vč. navržené úpravy.

  Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0

  Ad. 3.6

  Předložená Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Hranická byla projednána, ŠR k ní neměla připomínky.

  ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Hranická.

  Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0

  Ad. 3.7

  Předložená Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Pod Skalkou byla projednána, ŠR k ní neměla připomínky.

  ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Pod Skalkou.

  Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0

  Ad. 3.8

  P. ředitelka informovala členy ŠR o průběhu slučování škol.

  Ad. 3.9

  V diskuzi byla otevřena témata:

  - Slovní hodnocení

   Zástupce rodičů vznesl dotaz, zda je možné slovně hodnotit i žáky „zdravé“, bez doporučení  
   poradenského pracoviště.

  Odpověď ředitelky – slovní hodnocení je možné po dohodě s třídním učitelem.

  - Projekty původně ze ZŠ Mateřídouška

     Sdělení ředitelky -  projekty probíhají dále podle původního harmonogramu.

  - Počty žáků – spojení školy nezpůsobilo masivní změny v počtech žáků.

  - Učebna IT – probíhá montáž nových počítačů.

  - Komunitní a relaxační místnosti – jsou intenzivně využívány, pro skupinovou a individuální výuku,
     kroužky, pobyt žáků v době nepříznivého počasí (na II. stupni).

  - Ručníky – podnět zástupce rodičů jak je zajištěna hygiena dětí. Reakce p. ředitelky: Papírové utěrky se
    neosvědčily, pro vlastní ručníky dětí budou ve třídách zřízeny věšáky.

  - Propagace školy – vystoupení, propagaci bude zajišťovat SVČ, v rámci školy bude „Ve štrůdlu
     na štrůdl“ a „Dýňový mužíček“, „Vánoční jarmark“
 a kulturní program v Předmostí.

  Doporučení zástupce rodičů – v rámci veřejných vystoupení propagovat školu po spojení.