Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Zápis z jednání školské rady (ŠR)

ZŠ J. A. Komenského a Mateřské školy, Hranická 14, Přerov - Předmostí

konané dne 16. ledna 2015, v 16,30 ve sborovně školy

 

Přítomni:  p. Marta Sýkorová

               Bc. Václav Zatloukal

               Mgr. Magda Zábranská

               Mgr. Martina Vlková Šaratová

                 

Neúčast – omluveni: p. Eva Kretková

 

Přítomen jako host: Mgr. Bc. Věra Václavíčková – ředitelka školy

                                    p. Radek Pospíšilík – člen Rady města Přerova

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisem pověřena: Mgr. M. Vlková Šaratová

Ověřovatel zápisu: p. Marta Sýkorová

 

Předsedající dnešní schůze: Mgr. Magda Zábranská

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průběh jednání:

Členové ŠR schválili program jednání, který byl doplněn v bodu 1 o schválení nového školního řádu a schválení Dodatku č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP)

           PRO      4                                 PROTI      0                     ZDRŽEL SE    0

 

Program jednání:

1. schválení nového klasifikačního řádu, školního řádu, Dodatku č. 2 k ŠVP

2. ukončení mandátu členů ŠR, vyhlášení nových voleb do ŠR

3. diskuse

Členové ŠR souhlasili, aby dnešnímu jednání ŠR předsedala Mgr. Zábranská.

          PRO      4                                 PROTI      0                     ZDRŽEL SE    0

 

Členové ŠR pověřili provedením zápisu Mgr. Vlkovou a ověřením zápisu p. Sýkorovou.

          PRO     4                               PROTI        0                    ZDRŽEL SE     0

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad1) P. ředitelka Václavíčková předložila školské radě nový školní řád, nový klasifikační řád

a seznámila s provedenými změnami. Dále předložila Dodatek č. 2 k ŠVP.

K předloženým materiálům proběhla diskuse.

ŠR vzala na vědomí a schválila nový školní a klasifikační řád pro základní školu

a Dodatek č. 2 k ŠVP, s platností od 1. 2. 2015.

 

          PRO               4                     PROTI        0                   ZDRŽEL SE      0 

ad 2) ŠR vzala na vědomí ukončení svého mandátu k datu 15. 3. 2015 

          6 členů nové školské rady bude zvoleno následovně:

          2 členy – zástupce zřizovatele – navrhuje a zvolí Rada města Přerova

          2 členy – zástupce rodičů  -  volby  v období od 23. 2. 2015 do 27. 2. 2015       

          2 členy – zástupce pedagogů – volby proběhnou do 27. 2. 2015

          Organizaci volby zástupců rodičů a pedagogů zajistí – ředitelka školy.  

 

ad 3)

příspěvek č. 1 - Informace p. Zatloukala o jednání RM Přerova ze dne 8. 1. 2015; v bodě 7/7

                            byl projednáván návrh usnesení, kde RM bere na vědomí žádost o odvolání 

                            Mgr. Bc. Věry Václavíčkové z pracovního místa ředitelky přísp. org. Základní

                            škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14.

                            Diskuse:  Návrh na vyjádření podpory ředitelce školy ze strany členů ŠR.

                            Připomenuta skutečnost, že nikomu z přítomných členů ŠR nebyla 

                            doručena žádná stížnost na působení p. ředitelky Václavíčkové a činnost školy.

P. Bc. Zatloukal navrhl toto usnesení školské rady:

Školská rada při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole Přerov – Předmostí, Hranická 14, se na svém jednání dne 16. 1. 2015 zabývala informací o návrhu na odvolání ředitelky školy, které vyplynulo z usnesení Rady města Přerova ze dne 8. 1. 2015 a usnesla se na následujícím:

Školská rada nesouhlasí s návrhem na odvolání ředitelky Mgr. Bc. Věry Václavíčkové. Školská rada do dnešního dne neobdržela žádnou stížnost ze strany rodičů ani zaměstnanců školy. S prací ředitelky je spokojena a vyjadřuje jí plnou podporu.

 

příspěvek č. 2 - Návrh na vydání tiskové zprávy o usnesení ŠR ve smyslu podpory ředitelky 

                            Mgr. Bc. Věry Václavíčkové.

                            Zodpovídá za distribuci tiskové zprávy Mgr. Zábranská

                            Tisková zpráva – příloha č. 1

 

příspěvek č. 3 -  Informace p. Pospíšilíka o probíhající petici rodičů a příznivců školy proti odvolání
                        Mgr. Bc. Věry Václavíčkové z funkce ředitelky školy.

 

příspěvek č. 4  - Byl doručen dopis rodičů žáků ZŠ, ve kterém vyjadřují nespokojenost s jednáním
                        a veřejným vystupováním člena ŠR – p. E. Kretkové.

                        Jmenovaná vystupuje na veřejnosti a v médiích negativně proti škole.

                        Proběhla diskuse. Rodičům bude předána písemná odpověď ve smyslu níže uvedeném:

                        Po projednání dopisu rodičů se přítomní členové ŠR distancují od aktivit p. Kretkové.

 

Zapsala Mgr. Martina Vlková Šaratová

Ověřila: Marta Sýkorová

Přerov 16. 1. 2015     

předsedající Mgr. Magda Zábranská