Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmZákladní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,
Přerov-Předmostí, Hranická 14

 

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 Č. j.: 0095/2015

 


Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,

                             Přerov-Předmostí, příspěvková organizace

                              Se sídlem: Přerov II – Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnitřní řád školní družiny
I. Obecná ustanovení

 

Školní družina (ŠD) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost tohoto zařízení vykonává právnická osoba Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14. Vnitřní řád ŠD je vydán v souladu s ustanovením § 30, odst. 1, školského zákona č.561/04 Sb., v platném znění a v souladu s vyhláškou č.74/05 Sb.
o zájmovém vzdělávání v platném znění. Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a popř. školních prázdnin, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Vnitřní řád upravuje:

1.      podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

2.      podmínky úplaty za zájmové vzdělávání,

3.      provoz a vnitřní režim ŠD,

4.      podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

5.      podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany žáků,

6.      evidence a dokumentace ŠD.

Vnitřní řád ŠD je závazný pro všechny žáky a zaměstnance školy - pracovníky ŠD (vychovatelky), vydává a schvaluje jej ředitelka.

Vnitřní řád je k nahlédnutí ve vestibulu školy a zveřejněn na webových stránkách školy. Vychovatelky jsou s ním seznámeny na pracovní poradě ŠD před začátkem školního roku.

Seznámení žáků školní družin s Vnitřním řádem ŠD se provádí vždy na začátku nového školního roku. Žáky s ním seznámí vychovatelky ŠD a zápis o tom provedou do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o platném Vnitřním řádu ŠD zápisem v deníčku školní družiny.

 

 

  1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Práva žáků:

Každý žák má právo:

-          na vzdělání a školské služby dle zákona,

-          na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

-          vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

-          na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,

-          účastnit se všech činností a aktivit školní družiny,

-          na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.

Povinnosti žáků:

Každý žák je povinen:

-          řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat,

-          dodržovat vnitřní řád ŠD a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

-          plnit pokyny pedagogických pracovníků školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

-          řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do družiny cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním,

-          odcházet z oddělení družiny jen s vědomím vychovatelky.

 

Práva zákonných zástupců:

            Zákonný zástupce má právo na:

-          na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

-          vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte,

-          na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 

Zákonný zástupce je povinen dle §22 odst.3 Zákona 561/2004Sb.

-          zajistit, aby žák docházel řádně do školní družiny,

-          informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích svého dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

-                      oznamovat školskému zařízení údaje podle §28 odst. 2 a 3 Zákona 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáků a změny v těchto údajích,

-          na vyzvání ředitelky školského zařízení se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

Spolupráce s učiteli a zákonnými zástupci

 

-          Vychovatelka je v kontaktu s třídním učitelem/učitelkou a zákonnými zástupci. Úzce
s nimi spolupracuje.

-          Vychovatelka informuje zákonné zástupce o organizaci družiny, vnitřním režimu oddělení a nabídce akcí prostřednictvím deníčku školní družiny.

-          Prokazatelně seznámí zákonné zástupce žáků s Vnitřním řádem školní družiny
a způsobem úhrady úplaty za pobyt ve školní družině a její výší.  

 

  1. Podmínky úplaty za zájmové vzdělávání.

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu v souladu s vyhláškou 74/2005 Sb.,
O zájmovém vzdělávání. Jeho výše je stanovena rozhodnutím Odboru sociálních věcí
a školství Magistrátu města Přerova v aktuálním znění.

-          Úplata je hrazena pololetně a to do 15. září na 1. pololetí a nejpozději do 28. února na
2. pololetí.

 

-          Úplata nebo její část je vrácena, pokud účastník doloží závažné skutečnosti, pro které školní družinu nemůže navštěvovat. Závažnost posoudí ředitelka školy.

-          Úplata se nevrací v případě závažného porušení vnitřního řádu ŠD.

-          Úplata se nevrací, pokud žák bez vážného důvodu přeruší svoji činnost.

 

3.        Provoz a vnitřní režim školní družiny.

 Ranní provoz školní družiny:                       od   6.15 do  7.50 hodin

Odpolední provoz školní družiny:                 od 11.40 do 16.30 hodin

Hlavní činnost probíhá v době:                     od 13.30 do 14.30 hodin.

Tato doba není vhodná pro vyzvedávání dítěte ze školní družiny.

 

Ranní provoz:

-          Děti přicházejí do školní družiny  hlavním vchodem.

-          Pro vstup do budovy použijí elektronický zvonek, který je opatřen kamerovým systémem. Vchod do školy je monitorován a pohyb zde je zaznamenáván.

 

Odpolední provoz:

    -        Žáky 1. ročníku odvádí do ŠD vychovatelka. Přebírá si je v kmenové třídě po skončení vyučování.

    -        Žáky 2. – 5. ročníku vede do školní družiny učitel, který ukončil ve třídě vyučování.

-      Žáci navštěvující školní družinu jsou zařazováni do oddělení. Maximální počet žáků v jednom oddělení je 30.

-      Na některé činnosti lze oddělení školní družiny spojovat. Jsou to akce plánované pro všechna oddělení školní družiny.

-      Oddělení se dále spojují také dle rozvrhu v době, kdy nejsou přítomni všichni zapsaní žáci. (Ráno a v pozdějších odpoledních hodinách.)

-      Činnosti jsou organizovány tak, aby plně vyhovovaly principům výchovy mimo vyučování a potřebám všech přítomných věkových kategorií žáků.

-      Pro žáky jsou připravovány zájmové, rekreační i odpočinkové činnosti.

-      V ranní družině jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření.

-      Po vyučování a po obědě jsou zařazovány fyzicky i psychicky nenáročné odpočinkové činnosti.

-      Doba i způsob odpočinku se řídí potřebami žáků.

-      Po době odpočinku následují zájmové a rekreační činnosti zaměřené na pohybovou a tvořivou aktivitu. Pohybové i kreativní aktivity jsou spontánní nebo organizované.

-      Od 15.00 hod. a v pozdějších odpoledních hodinách jsou opět zařazovány klidnější odpočinkové a rekreační činnosti spíše podle vlastní volby žáků. V tuto dobu je dětem nabídnuta také možnost přípravy na vyučování, ke které musí být dán souhlas rodičů.

 

Umístění učeben školní družiny

 

Čtyři oddělení školní družiny jsou umístěna v místnostech  v 2. podlaží budovy A. Páté oddělení se nachází v 1. podlaží budovy B. Místnosti jsou využívány pouze pro potřeby školní družiny. ŠD podle potřeby dále využívá tělocvičnu, hřiště, knihovnu pro 1. stupeň, cvičnou kuchyň nebo multimediální učebnu.

 

Způsob přihlašování a odhlašování žáků

 

Přihlášení

             O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Žáka přihlašují do školní družiny jeho zákonní zástupci vyplněním zápisního lístku závazně na celý školní rok.

Informace v zápisním lístku jako jsou - způsob a čas odchodu žáka ze školní družiny, změna bydliště, telefonní kontakty - musí být ze strany zákonných zástupců průběžně aktualizovány.

Přihlášení žáka během školního roku je možné pouze v případě volné kapacity.

Kritériem pro přijetí žáka při zájmu převyšujícím kapacitu školní družiny je věk dítěte.

 

Odhlášení

Odhlášení žáka během školního roku mohou provést písemně  jeho zákonní zástupci pouze v pololetí.

 

 

 

 

Vyloučení žáka ze školní družiny

 

V případě závažného porušení vnitřního řádu školní družiny může být žák ze školní družiny vyloučen.

Závažné důvody, které mohou vést k vyloučení, jsou:

-      opakované porušování Vnitřního řádu školní družiny a Školního řádu,

-      nezaplacení úplaty za ŠD.

 

  1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

   Školení bezpečnosti

-          Školení BOZP a PO pro pracovníky ŠD je organizováno v součinnosti se školením zaměstnanců školy a je pro všechny pracovníky povinné.

-          Žáci jsou seznámeni s pravidly BOZ a PO svými vychovatelkami.

   Další opatření k BOZ a PO

-          Místa vzdělávání ŠD jsou zařazena v kategorii se zvýšeným požárním nebezpečím.

-          Ve všech prostorách ŠD je zakázané kouřit, požívat alkoholické a jiné omamné látky.

-          Manipulovat s elektrickými přístroji a cvičebním nářadím lze pouze pod vedením a dohledem dospělé zodpovědné osoby.

-          Lékárnička je ve sborovně školy a skladu učebnic v budově B v prvním podlaží.

-          Úrazy zaznamenávají vychovatelky do knihy úrazů v kanceláři školy.

 

 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

-          Samotná činnost ŠD (obsah vzdělávání, formy, metody, osobní příklad všech pracovníků ŠD).

-          Průběžný monitoring vztahů mezi dětmi při aktivitách ŠD, kterým mohou pedagogičtí pracovníci zachytit případné problémy již v počátcích a ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně ve spolupráci s jinými institucemi je řešit.

-          Důsledností při kontrole dodržování zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.

-          Vzájemnou spoluprací se zákonnými zástupci, popř. s dalšími institucemi zabývajícími se sociálně právní ochranou dětí a mládeže.

-          Příznivým vnitřním klimatem ŠD, jehož základem je otevřená vzájemná komunikace mezi všemi subjekty podílejícími se na zájmovém vzdělávání.

-          Škola, jejíž součástí ŠD je, má zpracován Minimální preventivní program v souladu s aktuálními dokumenty MŠMT a OŠMT Olomouckého kraje.

  1. Podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany žáků.

Žáci jsou povinni šetrně zacházet se majetkem školy i s majetkem ostatních osob. Vznikne-li škoda úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, bude její náhrada na viníkovi vymáhána. Škoda se ihned po jejím zjištění hlásí prostřednictvím vychovatelky daného oddělení zástupkyni ředitelky školy. Věci nalezené se ihned odevzdávají v kanceláři koordinátora školských a mimoškolských činností.

 

 

  1. Evidence  a dokumentace

je vedena pracovníky ŠD v souladu se školským zákonem a další stanovenou platnou legislativou dle zákona č.561/04 Sb. v platném znění.   

Jedná se o:                                                          

a)      písemné přihlášky žáků (zápisní lístky); jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,

b)      přehledy výchovně vzdělávací práce,

c)      docházka žáků do ranní družiny,

d)     měsíční plány činností,

e)      roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,

f)       vnitřní řád školní družiny.

 

 II. Závěrečná ustanovení

Tento Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dnem 18. 2. 2015 a bude aktualizován dle vnitřních potřeb zařízení. Zároveň ruší Vnitřní řád školní družiny ze dne 1. 9. 2014.

 

 V Přerově, dne 18. 2. 2015                                              Mgr. Bc. Věra Václavíčková

ředitelka školy