Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Působiště:

ZŠ, Hranická 14, pavilon B, 2. podlaží


   AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
                  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Projekt VIP – KARIÉRA, v současnosti RAMPS – VIP III

(Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb)

Zdůvodnění potřebnosti:

Projekt vychází z cílů strategických dokumentů (Dlouhodobý záměr, Národní strategický referenční rámec, Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením 2006 – 2009, Strategie hospodářského růstu, Strategie obecných zásad společenství 2007 – 2013).

Projekt je zaměřen na systém školních poradenských služeb, na poskytování včasné diagnostiky a intervenční péče v oblasti rizikového chování, na přístupy k řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany, agresivního chování a znevýhodnění ve vztahu ke vzdělávání a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

Cíl projektu:

Projekt řeší poradenskou podporu pro žáky ZŠ a SŠ včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Služba je poskytována také rodičům žáků a pracovníkům škol a školských zařízení.

Hlavním cílem projektu je rozvinutí a inovace integrovaného systému školních poradenských služeb, přiblížení služby žákům, rodičům a učitelům ve školách. Dále pak podpora inkluzívního vzdělávání žáků z jiného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Školní speciální pedagog ve spolupráci s učiteli a případně asistenty pedagoga poskytuje poradenské a intervenční služby neprospívajícím žákům, vytváří záchytnou síť pro žáky ohrožené exkluzí, žáky nemotivované s rizikem předčasného odchodu ze vzdělávání a integruje je do hlavního vzdělávacího proudu.

Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vzhledem ke tvorbě podpůrných opatření ve vzdělávání, tvorbě individuálních vzdělávacích plánů i roli asistenta pedagoga. Dále se zaměřuje na roli psychologů a speciálních pedagogů při výuce trivia na ZŠ a napomáhá komunikaci mezi školou a rodinou jako jedné z podmínek efektivního vzdělávání.