Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Kompletní verze ŠVP pro MŠ "Barevný svět kolem nás" naleznete na každé mateřské školce nebo v kanceláři ředitele školy.


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), vydaného MŠMT. Byl vytvořen na základě spolupráce pedagogického sboru.


Cíle a strategie mateřské školy

Při uskutečňování výchovně vzdělávacího procesu si klademe tyto cíle:

1. Poskytovat dětem prostor pro maximální rozvoj osobnosti jako celku.

2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Naplňování těchto cílů vede k utváření základů klíčových (očekávaných) kompetencí. Již v předškolním věku jsou vytvářeny základy, které jsou důležité a významné k přípravě dítěte pro zahájení systematického vzdělávání a pro celoživotní učení.

Klíčové kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání by mělo dosahovat klíčové kompetence na následující úrovni.

Kompetence k učení

Dítě:

•          soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a využívá

            při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

•          získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení,

•          orientuje se v prostředí, ve kterém žije, lehce se adaptuje

•          klade otázky a hledá na ně odpovědi, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

•          učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si

            zapamatuje

•          při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je

            schopno dobrat se výsledkům

•          učí se hodnotit svoje osobní pokroky a oceňovat výkony druhých, odhaduje své síly

 

Kompetence k řešení problému

Dítě:

•          všímá si dění a problémů v bezprostředním okolí

•          známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování),

            náročnější s pomocí dospělého

•          problémy řeší na základě zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší,

            experimentuje, uplatňuje svoji fantazii a nápady

•          při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i

            empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a  

            využívá je

•          zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů

•          při nabízeném výběru zvolí vhodné řešení

•          chápe, že vyhýbat se problému nevede k cíli, nebojí se chybovat, pokud je pozitivně

            oceněno nejen za úspěch, ale také za snahu


Komunikativní kompetence

Dítě:

•          samostatně vyjadřuje své myšlenky, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný

            dialog

•          dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řečovými,

            výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

•          domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci,

•          průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu

•          ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

•          běžně komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi a dospělými

•          dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

            (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon)

•          ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit.

 

Kompetence  sociální a personální

Dítě:

•          samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

•          uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky

•          dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomáhá druhým, rozpozná

            nevhodné chování

•          je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

•          při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, dokáže se prosadit, ale i podřídit

•          napodobuje modely prosociálniho chování a mezilidských vztahů

•          spolupodílí se na společných rozhodnutích, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a při-

            způsobí se jim

•          při setkání s neznámými lidmi a v neznámých situacích se chová obezřetně, co je mu   

            nepříjemné, dokáže odmítnout

•          chápe, že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, umí se bránit projevům násilí a ponižování    

            od jiných

 

Kompetence činnostní a občanské

Dítě:

•          svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat,

•          poznává, na co stačí a co mu nejde

•          odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se

            daným okolnostem

•          má smysl pro povinnost, váží si práce a úsilí druhých

•          uvědomuje si svá práva i práva druhých, spoluvytváří pravidla společného soužití mezi

            vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

•          dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých