Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme




Era pomáhá regionům


1.      Žák má právo užívat zařízení školy, učebnice a školní pomůcky v souvislosti s procesem vzdělávání.
         Přitom se řídí pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pověřených osob ve škole.

 

2.         Žák udržuje v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti se vzděláváním. Pokud dojde k závadě nebo k poškození, nahlásí tuto skutečnost vyučujícímu, popřípadě třídnímu učiteli.

 

3.         Škodu na majetku školy, kterou žák prokazatelně svévolně nebo z nedbalosti způsobil, uhradí zákonný zástupce a to tak, že uvede věci či zařízení do původního stavu, popřípadě nahradí věc ve stejném množství a stejné kvalitě. Míru závažnosti tohoto přestupku proti školnímu řádu posoudí pedagogická rada.

 

4.         Učebnice žáci podepisují jako uživatelé v běžném roce. Zacházejí s nimi šetrně, obalí je, nevpisují do nich žádné poznámky.

 

5.         Žáci jsou šetrní ve spotřebě energie, vody a toaletního papíru.

 

  POKRAČOVAT ZDE                                                                               ZPĚT