Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


1. Práva žáků 

Žák má právo (§ 21 z. č. 561/2004 Sb.):

  

a)         na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

b)         na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c)         zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

d)        vyjadřovat se slušnou formou ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

e)         na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se jejich vzdělávání.

 

Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a c) mají také zákonní zástupci.

 

Další práva žáků

 

 1. Máš právo být informován o  dění ve škole.
 2. Máš právo vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky.
 3. Máš právo obdržet od každého pracovníka školy odpověď na svůj slušný dotaz.
 4. Máš právo mít zadávané úkoly přiměřené Tvému věku a schopnostem.
 5. Máš právo na objektivní hodnocení.
 6. Máš právo znát kritéria hodnocení.
 7. Máš právo požádat vyučujícího o vysvětlení učiva.
 8. Máš právo vědět, v jakém rozsahu učiva budeš zkoušen.
 9. Máš právo být předem informován o písemné práci většího rozsahu.
 10. Máš právo účastnit se spolu se zákonnými zástupci konzultací v průběhu školního roku.
 11. Máš právo si vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců dřívější vstup do školy.
 12. Máš právo trávit čas mezi vyučováním, před i po něm ve školní družině či komunitní místnosti.
 13. Máš právo půjčit si náhradní učebnice – zejména ze zdravotních důvodů.
 14. Máš právo využívat všechny prostory školy určené žákům, kde je zajištěn pedagogický dohled.
 15. Máš právo využívat schránku důvěry umístěnou v přízemí školy.
 16. Máš právo na respektování Úmluvy o právech dítěte.

2. Povinnosti žáků

 

Žák je povinen (§ 22 z. č. 561/2004 Sb):

 

a)  Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

b) Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.

c)  Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

Povinnosti týkající se docházky:


-     Žáci se účastní výuky podle rozvrhu hodin, do vyučování přicházejí připraveni a včas.

-     V případě pozdního příchodu se žák omluví vyučujícímu.

-    Při předem známé nepřítomnosti předkládá žák třídnímu učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce.

-   Po ukončení absence z důvodu nemoci předkládá žák třídnímu učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce.

 

Povinnosti týkající se chování:

-          Pro vstup a k odchodu ze školy používají žáci pouze hlavní vchod.

-          Žáci dodržují časový režim otevírání budovy školy.

-          V době vyučování a o přestávkách se žáci zdržují v budově školy.

-          Žáci se ve škole přezouvají, svrchní oděv a obuv ukládají v šatnách.

-          V prostoru šaten žáci neponechávají žádné cenné věci. Případná ztráta nebude uhrazena.

-          O přestávce žáci pobývají ve třídě nebo v prostorách chodby a respektují pokyny učitelů
     vykonávajících dohled.

-          Na začátku vyučovací hodiny jsou žáci na svých místech, připraveni na danou hodinu.

-          Žáci se chovají tak, aby nenarušovali průběh vyučovací hodiny.

-          Třídní knihu přenáší před začátkem hodiny do odborných učeben žákovská služba.

-          Žáci dbají na pořádek ve třídě a svém pracovním místě.

-          Žáci vstupují do tělocvičny a odborných učeben jen za přítomnosti učitele.

-          Žákům je doporučeno nenosit do školy cenné předměty, větší finanční částky a věci s výukou
     nesouvisející. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto věcí.

-          Do školy žáci nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat jejich
     mravní výchovu.

-          Nevhodné společenské chování, vulgárnost v projevech, agresivita (i slovní) a šikana bude
     považována za vážné porušení školního řádu.

-          V době vyučování žáci vypnou mobilní telefon a uloží ho do aktovky.

-          Žákovskou knížku přinášejí žáci do školy denně. Na požádání ji předloží učiteli. Žák nesmí v 
     žákovské knížce přepisovat zápisy a známky. Ztrátu žákovské knížky nahlásí žák třídnímu učiteli
     a postupuje podle jeho pokynů.

-          Otevírání oken a manipulace se žaluziemi není žákům dovolena.

-          Do odborných, jazykových učeben a pracoven, tělocvičny, případně jiné než své kmenové třídy
     žáci odcházejí sami, vždy s dostatečným předstihem. Do těchto učeben vstupují s vyučujícím
     daného předmětu.

-          Po skončení vyučování odcházejí žáci za doprovodu učitele do šaten. Odchází-li žáci do jiných
     učeben na poslední vyučovací hodinu, uklidí si své pracovní místo před odchodem z kmenové
     učebny.

-          Dojde-li během pobytu žáka ve škole nebo školní akci k úrazu, ohlásí tuto skutečnost
     bezodkladně vyučujícímu.

-         Jakoukoliv ztrátu a nález věci hlásí žáci třídnímu učiteli. Není-li přítomen třídní učitel, oznámí
    ztrátu učiteli následující hodiny, zastupujícímu učiteli nebo v kanceláři školy.

 


3. Práva zákonných zástupců žáka

 

Zákonní zástupci žáka mají právo podle §21 z. č. 561:

 

a)      Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

b)      Volit a být voleni do školské rady.

c)      Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí.

d)      Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech          

   týkajících se vzdělávání jejich dětí.

 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců žáka

 

Zákonní zástupci žáka jsou povinni §22 z. č. 561:

 

a)      Zajistit, aby žák řádně docházel do školy.

b)      Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se             
   vzdělávání žáka.

c)      Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o
   jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

d)      Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
   školním řádem.

e)      Oznamovat škole údaje podle §28 odst. 2 a 3 z. č. 561 a další údaje, které jsou
   podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny těchto údajů.


POKRAČOVAT ZDE                                                                            ZPĚT