Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


2. Charakteristika školy

 

2.1 Umístění, úplnost a velikost

 

ZŠ J. A. Komenského a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Hranická 14 se nachází na sídlišti v Přerově – Předmostí. Je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s kapacitou 540 žáků (18 kmenových tříd po 30 žácích). Od 1. 8. 2013 došlo ke sloučení se školou ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí Pod skalkou 11. Výuka probíhá ve dvou paralelních třídách na prvním i druhém stupni.

Součástí školy je také mateřská škola se třemi pracovišti (Přerov-Předmostí, Čekyně, Vinary), školní družina a středisko volného času (SVČ).

Většina žáků bydlí v místě školy, někteří žáci dojíždí i z jiných částí Přerova a okolních obcí.

 

2.2 Podmínky školy

 

Mateřská škola disponuje na všech pracovištích přiměřeným zázemím a vybavením. Pro pobyt venku se využívají školní zahrady s dětským hřištěm. Její kapacita v jednotlivých pracovištích je:  Přerov – Předmostí, Pod skalkou 93 dětí, Čekyně a Vinary po 56 dětech.

Ve čtyřech pavilonech základní školy se nachází 18 místností jako kmenové třídy, odborné učebny F-Ch, Př, VV, dílny, cvičná kuchyň, učebna PC, 2 tělocvičny a místnosti pro školní družinu. Kulturní akce se mohou pořádat v prostorách bývalého krytu CO (kapacita 100 míst), kde je také umístěno Malé školní muzeum lovců mamutů.

K pohybovým aktivitám slouží dvě asfaltová hřiště pro míčové hry v areálu školy. Asfaltová plocha školního dvora umožňuje provádět dopravní výchovu (dopravní hřiště s vodorovným značením). Nevelký školní pozemek se využívá k praktické výuce v rámci přírodovědných předmětů.

Pro vytvoření příjemného prostředí jsou na chodbách umístěny relaxační a hrací kouty. Ke zpříjemnění prostředí i výuce slouží obrazová galerie a expozice s tématem života a díla J. A. Komenského.

Škola má v užívání bývalý ovocný sad („Školní kopec“ o rozloze 2 ha ve vzdálenosti od školy cca 3km), k praktickým činnostem v rámci dlouhodobého projektu školní naučné stezky Po stopách lovců mamutů.

Školní poradenské pracoviště nabízí poradenské služby speciálního pedagoga dětem, žákům, rodičům i pedagogům školy.

V budově školy se nachází také školní jídelna zřízená Statutárním městem Přerov, která však není součástí školy.

Středisko volného času má prostory pro svou činnost v pavilonu D (u tělocvičen).

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru

 

Pedagogický sbor je tvořen učitelkami MŠ, učiteli kvalifikovanými pro I. a II. stupeň ZŠ, vychovatelkami ŠD. Pro podporu práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole asistenti pedagoga.

Ve školním poradenském pracovišti pracuje školní speciální pedagog. Na škole působí také výchovný poradce – kariérový poradce, metodik prevence rizikového chování, koordinátor ICT, koordinátor EVVO

Škola nabízí širokou škálu zájmové činnosti (kroužky), které vedou jednotliví učitelé.

Aktivity SVČ zajišťují také externí pracovníci.