Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Tento školní rok nás čekají v rámci preventivních aktivit naší školy tyto akce:

-      Žáci všech ročníků využijí nabídky Primárního preventivního programu na školní rok 2014/2015

 (Městská policie Přerov, Policie ČR, Magistrát města Přerova - Oddělení sociálních věcí a

 zdravotnictví, orgán sociálně-právní ochrany dětí a PPP Ol. kraje). Jedná se o přednášky zaměřené

 na celou škálu patologických jevů, dopravní výchovu i trestní zodpovědnost. Přednášky vedou přímo 

 zaměstnanci jednotlivých organizací.

-     Žáci šestých tříd se účastní výukové prezentace HZS pod záštitou SVČ Atlas Přerov, kde se seznámí 

      s činností sboru i se správným bezpečným chováním při používaní elektroniky i ohně, i jak mají 

      správně postupovat v případě nebezpečných situací

 

               -       V rámci VV žáci vypracují plakáty s protikuřáckou tématikou  ( 6. třída), plakáty upozorňující

                 na škodlivost alkoholu (8. Třída), drog (9. třídy) a plakáty upozorňující na nebezpečí kyberšikany

                 a šikany (7. Třídy). Práce budou vystaveny na druhém stupni během celého druhého pololetí. Součástí

                 jejich práce je i poskytnutí informací o zmíněných jevech metodikem prevence a neformální beseda se

                 žáky – žáci pracují ve skupinkách, o problematice se informují navzájem, učitel jejich informace 

                 komentuje, případně doplňuje.

 

                -     Deváté třídy absolvují besedu a videoprojekci časosběrného dokumentu  H. Třeštíkové Katka, kde je 

                 zachycen reálny život narkomanky.

 

      Informace týkající se prevence naleznou žáci na nástěnce. Nástěnka stojí celoročně na chodbě v dolním

      patře budovy. Je u šaten, nebo přímo u vstupu do budovy.


      Žáci mají ve škole instalovány dvě schránky důvěry. Obě jsou umístněné na místech, kde má žák, 

      využívající jejich pomoci, dostatek soukromí. Jedna slouží pro žáky 1. stupně, druhá žákům 2. stupně.