Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


1.1   Ředitel školy vydává školní řád, který upravuje §30 Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

 -     podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole
       nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

-      provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,

-      podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před
       sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

-      podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 

1.2   Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

 

1.3   Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 (dále jen    

                    „škola“) poskytuje základní vzdělání všem dětem ve věku a způsobilosti stanovené zákonem v  
            rámci povinné devítileté školní docházky. O přijetí žáka na školu rozhoduje ředitel školy na           
            základě žádosti zákonného zástupce.

 

1.4   Škola jako právní subjekt je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Přerov.

 

1.5  Škola uskutečňuje vzdělávání a výchovu (dále jen „vzdělávání“) podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Výpravy za poznáním až k lovcům mamutů.

 

1.6  Školní řád se vztahuje na průběh vzdělávání v areálu školy a na akce pořádané školou v rámci platného vzdělávacího programu.

 

1.7   Školní řád je k dispozici v ředitelně školy, sborovně a na internetových stránkách školy.

  

POKRAČOVAT zde                                                                       ZPĚT