Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme




Era pomáhá regionům


Č. j.: 0362/2013

1.     IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Středisko volného času při Základní škole J.A.Komenského a Mateřské škole, Hranická 14, Přerov-Předmostí  

Údaje o škole:

            Název školy:

            Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Hranická 14, Přerov - Předmostí

            Adresa školy:

                        Hranická 14, 751 24  Přerov – Předmostí

            Odloučená pracoviště:

                        MŠ Čekyně      Jabloňová 31/14, Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov

                        MŠ Předmostí  Pod skalkou 13, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov

                        MŠ Vinary        Za Humny 1, Přerov XI – Vinary, 751 24 Přerov

Jméno ředitele:

                        Mgr. Bc. Věra Václavíčková                         581 211 769

                                                                                              info@zsjakprerov.cz

            Zástupci ředitele:

        Mgr. Ivana Fikarová                            721 374 384                                                   

      Mgr. Helena Navrátilová                      606 958 273                                                  
      Mgr. Dagmar Janků                              724 103 421              

            Kontakty:

                        telefon: 581 211 769

                        web: www.zsjakprerov.ic.cz

                        e-mail: info@zsjakprerov.cz

IČ: 451 80 083

Zřizovatel:

            Název: Statutární město Přerov

            Sídlo:  Přerov, Přerov I - Město       

                        Bratská 34

                        750 11 okres Přerov

Platnost dokumentu:

                        Od 1. září 2013

                                                                                             

            ...................................................                                               razítko školy

               Mgr. Bc. Věra Václavíčková

2.     CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

Středisko volného času typu dům dětí a mládeže (dále jen SVČ) je příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává právnická osoba  Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14.

 

 SVČ je školským zařízením poskytujícím zájmové vzdělávání. Jeho činnost je vymezena zejména Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen Školský zákon),Vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a Zřizovací listinou. Naplňuje především zájmy dětí a mládeže, podporuje ale také zájmové vzdělávání dalších věkových skupin a je partnerem pro volný čas všem zájemcům z Přerova–Předmostí a  okolí. Napomáhá naplňovat aktuální trendy města a regionu, kraje a MŠMT ČR.

Pestrou nabídkou zájmových činností podporuje rozvoj osobnosti účastníka, jeho talentu, motivuje ho, podporuje a vede k rozvoji jeho klíčových kompetencí.  K uskutečňování tohoto poslání napomáhá zodpovědná práce kolektivu pracovníků, složeného z pedagogických pracovníků základní a mateřské školy a externích pedagogických pracovníků.

SVČpůsobí v městské části Přerov-Předmostí, které má cca 4 500 obyvatel. Organizace zasahuje svými aktivitami i do okolních obcí a podle možností může vytvářet další místa výkonu činnosti a rozšiřovat tak spolupráci se školkami a institucemi v obcích v nejbližším okolí (Vinary, Čekyně). Pracuje s účastníky zájmového vzdělávání v mnoha formách činností definovaných zákonnými normami, metodickými pokyny a dalšími dokumenty. Většina útvarů zájmové činnosti působí v budovách základní školy na ulici Hranická č. 14.

3.      CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle zájmového vzdělávání vyjadřují společenské požadavky na celkový vzdělanostní
a osobnostní rozvoj účastníků. Vymezují záměry vzdělávání a jeho výstupy, výsledky. Míra jejich naplnění bude různá jak podle stupně vzdělání, tak podle schopností a dalších předpokladů účastníků. Cíle vzdělávání jsou vyjádřeny na těchto úrovních:

·         obecný dlouhodobý cíl

·         střednědobé cíle

·         výchovně vzdělávací cíle jednotlivých útvarů zájmového vzdělávání

   

Obecným dlouhodobým cílem je:

rozvíjet, podporovat a následně aplikovat v průběhu zájmového vzdělávání:

-     odpovědnost (účastník si uvědomuje význam pravidel, dodržuje úmluvy, řád, jedná vědomě, odhaduje důsledky svého jednání, je si vědom cíle, …)

-     samostatnost (účastník vyvíjí iniciativu, využívá nabízené možnosti, hledá informace, vypořádává se s kritikou, obhajuje své názory, …)

-     kreativitu a fantazii (účastník vytváří asociace, nově kombinuje informace, …)

-     pečlivost a vytrvalost (účastník se emočně angažuje při činnostech, řeší překážky, dokončí započatou práci, …)

-     týmovou spolupráci (účastník zná cíl skupiny, přebírá spoluzodpovědnost za realizaci, nabízí řešení, učí se spolupracovat, …)

-     komunikační dovednosti (účastník dovede formulovat myšlenku, vyjadřuje se kultivovaně, zapojuje se do diskuze, naslouchá, vyhodnocuje a shrnuje, co slyšel, …)

-     talent, nadání a vlohy (účastník si v průběhu procesu výchovy a vzdělávání uvědomí své vlohy a nadání, rozvíjí dále svůj talent)

-     technické myšlení (účastník se učí používat nové technologie, ...)

-     zdravý životní styl a pohybovou všestrannost (účastník zapojením do pravidelných pohybových aktivit přispívá ke zlepšení svého zdraví, …)

-     zdravé sebevědomí (účastník si je vědom svých práv a povinností, zapojuje se do řešení úkolů, argumentuje, vyhodnocuje, …)

-     citlivost pro ekologické, environmentální problémy (účastník respektuje požadavek na kvalitní životní prostředí, podle svých možností přispívá ke zlepšení jeho kvality, …)

-     vnímání multikulturního prostředí (účastník respektuje jiný původ, zvyklosti, mentalitu)

-     toleranci k různým sociálním skupinám

 

     Dále pak výchovou ke smysluplně naplněnému volnému času:

-     předcházet sociálně patologickým a rizikovým jevům jako jsou: záškoláctví, šikana, rasismus, vandalismus, xenofobie, kriminalita, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), závislost na politickém a náboženském extremismu, patologickém hráčství atd.

-     rozpoznávat a zajišťovat včasnou intervenci v případech: domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruchy přijmu potravy. Veškeré aktivity jsou nespecifickou primární prevencí podporující zdravý životní styl, osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.

 

Nabídka zájmového vzdělávání je rozdělena do těchto oddělení:

·         Sportovní

·         Taneční

·         Hudební 

·         Výtvarné

·         Jazykové

·         Technické

·         Mateřské centrum

 

Dle tohoto rozdělení v jednotlivých odděleních obecný dlouhodobý cíl upřesňují přvážně tyto

střednědobé cíle:

 

Zájmové vzdělávání rozvíjí a podporuje přiměřeně věku a individuálním schopnostem

v oddělení sportovním:

-       zdravý životní styl

-       pohybové dovednosti a všestrannost

-       nadání a talent

-       týmovou spolupráci

-       chování fair play

-       zdravé sebevědomí

-       znalost pravidel a odborné terminologie

-       sebekázeň

-       zodpovědnost, samostatnost, toleranci

 

v oddělení tanečním:

-       pohybové dovednosti a všestrannost  

-       nadání a talent

-       týmovou spolupráci

-       cit pro rytmus a vnímání hudby

-       správné držení těla

-       koordinaci pohybu s hudbou

-       objevení vlastních pohybových schopností

-       kreativitu

 

v oddělení hudebním:

-       správné návyky pěveckého dýchání, výslovnosti a tvoření tónu

-       správné návyky při hře na nástroj

-       rytmizaci a melodizaci slov

-       rytmické, metrické a tempové cítění

-       hudební paměť, hudební představivost a intonaci

-       pěstování kladného vztahu k nástroji a hudbě

 

v oddělení výtvarném:

-       fantazii a kreativitu

-       nadání a talent

-       estetické cítění

-       samostatnost

-       poznání procesu tvorby

-       poznávání různých výtvarných technik a postupů

 

v oddělení jazykovém:

-       jazykové schopnosti a dovednosti

-       znalost jazyka

-       konverzační a komunikační schopnosti

-       zdravé sebevědomí

-       znalosti o cizích zemích (kultura, tradice, …)

 

v oddělení technickém:

-       odbornostní zájem

-       zvědavost a zvídavost

-       nadání a talent

-       fantazii a kreativitu, hledání neobvyklých řešení

-       technické myšlení

-       zručnost, trpělivost, samostatnost

 

v oddělení mateřského centra  u maminek:

-       vytváření nových sociálních vztahů

-       předávání zkušeností, nápadů, inspirací…

-       získávání nových poznatků

-       relizaci vlastních nápadů

                                                  u dětí:

-       zručnost a jemnou motoriku

-       komunikaci a spolupráci

-       zvědavost a zvídavost

-       pohybové dovednosti

-       sociální interakci s vrstevníky

 

Konkrétní cíle

 

zájmového vzdělání navazují na obecný dlouhodobý cíl a střednědobé cíle a jsou zpracovány  u jednotlivých volnočasových aktivit v bodě 6. Obsah vzdělávání. Z těchto cílů se vychází při vypracování plánů činností jednotlivých zájmových útvarů a dalších aktivit (např. v Denících zájmových kroužků).

4.     DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 Počet zájmových útvarů v jednotlivých oblastech činností upřesňuje roční nabídka pravidelné činnosti a rozvrh pravidelné zájmové činnosti. Příležitostné činnosti upřesňuje celoroční plán akcí SVČ. Ostatní jsou rozpracovány a popsány u vedoucích táborů a soustředění.Většina forem vzdělávání (pravidelná, příležitostná, individuální) je zpravidla realizována v období školního vyučování.

 

a)    Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost je zahájena 15. září, nejpozději však 1. října, ukončena je do 30. června (následujícího roku). Ukončení v jiném termínu je v odůvodněných případech řešeno individuálně. Pravidelná činnost probíhá zpravidla v jednoletých cyklech. V případě některých aktivit se však jedná o cykly víceleté. Tyto cykly na sebe volně navazují, obsahově jsou přizpůsobeny věku účastníka a dosud jím absolvované délky zájmového vzdělávání (mladší – starší). V průběhu jednoletého cyklu se účastník seznámí a osvojí si základní dovednosti v dané oblasti. V případě víceletých cyklů dále rozvíjí základní dovednosti, vědomosti a návyky, příslušné klíčové kompetence. Obsahy jednotlivých cyklů jsou součástí pedagogické dokumentace SVČ, kde jsou zapsány do Deníků zájmových útvarů v části Celoroční plán práce. Vyučovací hodina v pravidelné činnosti trvá 60 minut, hodiny lze dělit nebo spojovat (např. 75, 90, … minut), výuka jazyka trvá 45minut.

b)   U individuální výuky je činnost zahájena 15.září, nejpozději 1.října kalendářního roku a končí do 30. června následujího roku. Vyučovací hodina trva 45 minut.

c)    Příležitostnou činností výchovnou, vzdělávací, zájmovou, osvětovou a tematicky rekreační (nespojenou s pobytem mimo místo, kde organizace vykonává činnost školského zařízení), jsou akce jednak tradiční, dále pak nové (reagující na nové trendy, poptávku, participaci s ostatními organizacemi, získanou finanční podporu atd.). Jsou zpravidla jednodenní, délka trvání je v řádu několika hodin. Nabídka je každoročně upřesněna v materiálu plán akcí SVČ.

d)   Tábory  a soustředění  spojené s pobytem (mimo místo, kde organizace vykonává činnost školského zařízení) probíhají zejména v době hlavních a vedlejších prázdnin a o víkendech. Tábory a soustředění v době hlavních prázdnin jsou zpravidla šestidenní, maximálně však čtrnáctidenní. 

5.     FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Formy vzdělávání vycházejí jednak z § 111 Školského zákona, dále pak z § 2 vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje těmito formami:

·      pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností se realizuje zejména činnost zájmových útvarů = kroužků v jednotlivých odděleních zájmového vzdělávání
s přihlášenými účastníky

·      individuální výukou hry na hudební nástroje

·      příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností (nespojenou s pobytem mimo místo, kde SVČ vykonává činnost školského zařízení). Může se jednat např o akce u příležitosti „Dnů“, svátků, tradic, výstavy, tvořivé dílny, veřejná vystoupení, karnevaly, diskotéky, besedy, výlety hry, soutěže. Akce jsou pro širokou veřejnost, dle charakteru činnosti se může vyžadovat přihlášení předem. Hlavní cílovou skupinou jsou děti, žáci a mládež, ale účastní se i rodinní příslušníci či další zájemci.

·      táborovou činností a další činností spojenou s pobytem (mimo místo, kde SVČ vykonává činnost školského zařízení). Realizuje se zejména pobytovými tábory, víkendovkami, nebo soustředěními.

·      individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání především žáků a studentů, ale i dětí a konkrétní individuální prací s talenty (příprava na soutěže,…)

6.      OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah zájmového vzdělávání vymezuje Školský zákon jako naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.

Obsah zájmového vzdělávání navazuje na průřezová témata základního vzdělání (Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) a vychází z principu rozvoje klíčových kompetencí.

Obsah vzdělávání je prostředkem k dosažení cílů. Ve všech formách zájmového vzdělávání  koresponduje se základním principem otevřenosti a je postaven tak, aby umožnil jeho realizaci s přihlédnutím k věku, individuálním možnostem, zájmům a potřebám všech účastníků, kteří získávají nejen znalosti a dovednosti, ale jsou vedeni k jejich využití v praxi.

Obsah zájmového vzdělávání je v jeho jednotlivých formách specifický.

Kroužek

je zájmovým útvarem, kde se účastníci schází pravidelně, nejméně však 1× za 14 dní. Činnost zde probíhá pod vedením vedoucího, v ustáleném kolektivu. Účastníci zde rozvíjejí svoje zájmy, učí se spolupracovat, vzájemně se respektovat, rozvíjejí svou osobnost a komunikační dovednosti.

Konkrétní cíl a obsah: navazují na obecný  a střednědobé cíle zájmového vzdělávání v jednotlivých odděleních - čeho chceme v průběhu školního roku dosáhnout.

Měřitelné údaje:

-          počet přihlášených,

-          docházka (deník ZÚ), srovnání 1. a 2. pololetí,

-          společné průběžné hodnocení činnosti (soutěž, test, hodnocení výrobku, docházka v %, apod.).

Formou práce je pravidelná činnost, nejčastějšími metodami jsou:

-          tvorba,

-          hra,

-          nácvik,

-          trénink,

-          řešení úkolu,

-          samostatná práce

-          řešení problému,

-          zážitek a prožitek,

-          vyhodnocení,

-          předcházení rizika,

-          prevence a další.

 

 

Výstup vyjádřuje to,co účastník bude s přihlédnutím k věku a individuálním možnostem umět.

 

Klíčové kompetence:

Klíčové kompetence se různými způsoby prolínají, jsou multifunkční a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které v SVČ probíhají. Jsou formulovány vzhledem k účastníkovi a s přihlédnutím k věku, individuálním možnostem, zkušenostem, vědomostem a dovednostem (účastník umí ….)

Mapování (jak to zjistím):

-          testování,

-          soutěž,  

-          ukázková hodina pro rodiče/veřejnost,

-          schůzka s rodiči,

-          tematická hra,  

-          výrobek,

-          prokázání získaných dovedností v praxi (tábor atd.)

 

Vyhodnocováni (kritéria, jak budu hodnotit výsledky – úspěšnost):

-          výrobek,

-          výstava,

-          nacvičení sestavy,

-          srovnání počátečního a výsledného stavu,

-          statistika (docházka, počet splněných úkolů),

-          účast na závodech a soutěžích - umístění,

-          použité postupy,

-          nalezení nových řešení apod.

Zpětná vazba:

-          společné vyhodnocení konkrétní činnosti účastníky a pedagogem,

-          individuální rozhovor,

-          statistika,

-          počet účastníků v jednotlivých pololetích a další.

-          vlastní hodnocení činnosti.

Dokumentace:

      -     přihlášky

      -     deníky ZÚ

      -     výsledkové listiny

 

Sportovní

Výchovně vzdělávací cíl: zlepšení fyzické kondice, rozvoj pohybových dovedností a všestrannosti, soutěživosti a sebekázně, seznámení s pravidly a názvoslovím, chování fair play, získávání správných návyků při řešení různých herních situací, upevňování zdravého sebevědomí, podpora zdravého životního stylu, rozvíjení talentu, účast na soutěžích a turnajích.

 

Obsah: pravidla, názvosloví, taktické myšlení, vzájemná podpora  mezi spoluhráči, individuální výsledek a výsledek týmu.

 

 Metody, formy: rozcvička, trénink, hra, opakování, pozorování, rozbor, soutěže, přátelská utkání.

 

Výstup:

-          uplatnit svoje vlohy, talent, nadání

-          specifické sportovní techniky a dovednosti

-          přijímat a uplatňovat nové informace, dodržovat pravidla, užívat sportovní trminologii

-          svoje schopnosti uplatnit i ve prospěch týmu a v duchu fair-play

-          správně se obléci a vybavit na danou činnost

-          bude schopen samostatného rozhodování

-          bude schopen přijímat osobní zodpovědnost

-          uplatňovat získané informace z oblasti zdravého životního stylu

 

Klíčové kompetence:

-          na základě přijímání a uplatňování nových informací rozvíjet svoje vlohy, talent, nadání

-          soutěžit v duchu fair play

-          být zdravě sebevědomý a přitom ohleduplný a tolerantní

-          týmově spolupracovat

-          vyhodnotit různé herní situace a správně je vyřešit

-          přijímat osobní zodpovědnost a samostatně se rozhodovat

-          předávat získané informace o zdravém životním stylu a v rámci možností se jimi řídit

 

Taneční

Výchovně vzdělávací cíl: rozvoj talentu, nadání a vloh, seznámení s různými tanečními styly, získání tanečního rytmu, podpora zdravého životního stylu, rozvoj pohybové všestrannosti a radosti z pohybu, získání zdravého sebevědomí, zlepšení fyzické kondice, rozvoj soutěživosti a sebekázně.

Obsah: taneční  a baletní průprava, opakování předvedeného, základní kroky tanečních stylů, taneční improvizace, zásady správného držení těla.

Metody a formy:  rozcvička, motivační metody (improvizace…), hry s pomůckami, metody nácviku s pohybovou činností, rytmizace, individuální a skupinový tanec.

Výstup:

-          použít taneční techniku

-          zlepšení pohybových dovedností a koordinace

-          zatančit celou choreografii

-          orientovat se v prostoru tanečního parketu

-          připravit se na vystoupení včetně oblečení a úpravy zevnějšku

-          uplatnit taneční výraz, bezprostřednost

-          uplatnit svoje vlohy a talent

Klíčové kompetence:

-          tvořivě přistupovat k nácviku tance

-          reagovat na podněty pedagoga

-          reagovat na hudební styly a pracovat s nimi

-          orientovat se na tanečním parketu

-          vyjádřit pocity tancem

-          připravit se na taneční vystoupení

-          pracovat aktivně v taneční skupině

Výtvarný

Výchovně vzdělávací cíl:  rozvoj estetického cítění a vnímání, rozvoj fantazie, kreativity, nadání a talentu, rozvoj výtvarných dovedností , seznámení s výtvarnými technikami, získat schopnost pracovat s různými materiály,vzájemná spolupráce.

 

Obsah: kresba, malba, prostorové výrobky, tisk na papír a textil, zpracování přírodních materiálů, dekorování textilií, malba na sklo a keramiku, zpracování větších výtvarných projektů (dekorace prostorů).

Metody, formy: poznání procesu tvorby (návrh, realizace, vyhodnocení, výstava), samostatná práce, názorné ukázky, instruktáž, napodobování, poznávání různých výtvarných technik a postupů ,návštěvy výstav, promítání, četba.

 

Výstup:  

-          uplatnit své kreativní myšlení

-          ztvárnit skutečnost, představy, fantazii různými výtvarnými technikami

-          použít různé výtvarné techniky

-          najít vhodné postupy řešení , přinášet nové výtvarné podněty

-          vnímat výtvarné umění v souvislostech

-          získávat a uplatňovat estetické cítění

-          spolupracovat a pomáhat ostatním, podílet se na realizaci větších výtvarných projektů

 

Klíčové kompetence:

-          uplatnit kreativní myšlení, fantazii a rozvíjet svůj zájem, nadání, talent

-          najít vhodné postupy, techniky a řešení při realizaci výtvarných prací a projektů

-          vnímat výtvarné umění v souvislostech, uplatňovat estetické cítění a vlastní nápady

Hudební 

Výchovně vzdělávací cíl: získát pozitivní vztah k hudbě, rozvíjet talent, nadání, fantazii, samostatnost, vytrvalost, získat správné návyky pěveckého dýchání, výslovnosti a tvoření tónu, správné návyky při hře na nástroj, utvářet kultivované vystupování, získat sebedůvěru, interpretovat hudební dovednosti na veřejnosti.

Obsah: rytmická  cvičení, poznávání not, texty písní, notové záznamy hudebích skladeb, příprava na vystoupení

Metody, formy: napodobování, hra,názorné ukázky, opakování,  individuální výuka, kolektivní výuka,  komorní hra, vystoupení, soutěže, přehlídky,                                                                                              

Výstup:

-          interpretovace  skladby na veřejnosti 

-          přečte notový zápis                                                                                                                                        

Klíčové kompetence:

-          interpretovet hudební skladbu na veřejnosti

-          hrát ve skupině

-          tvořivě přistupovat k nácviku hry       

 Jazykový

Výchovně vzdělávací cíl: rozvíjet jazykové znalosti a schopnosti, podporovat konkurence schopnost na trhu práce.

Obsah:  slovní zásoba, gramatika, konverzační témata, cvičení - gramatická, doplňovací, poslechová, konverzační, překlady

Metody a formy: výklad, aktivizující metody (hra,rozhovor…), četba, poslech, překlad, samostatná práce, skupinová práce, individuální přístup

Výstup:

-          rozvíjet získané znalosti

-          využívat znalosti v praxi

Klíčové kompetence:

-          uplatnit znalosti v praxi

 

 Technický

Výchovně vzdělávací cíl: osvojit si základy modelářských technik,  získat zručnost při práci s různými materiály (dřevo, plast, kov, sklo…) a dílenskými nástroji, dodržovat základy bezpečnosti při práce, rozvíjet  jemné motorické schopností, rozvíjet sociální vlasnosti  (samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, trpělivost),  osvojit si základy ovládání PC  a  bezpečné práce s internetem, vytvářet dokumenty v programech Word a Excel, používat kreslení, obrázky a počítačovou grafiku.

Obsah:  bezpečnost práce, zacházení s pracovními pomůckami, práce s různým materiálem, barvami, práce s nářadím, udržování pořádku na pracovišti, technologie stavby plastikových modelů, používání odborné literatury, Windows, internet, MS Word, Excel, výukové programy.

Metody a formy: ukázky, pozorování, práce dle návodu, improvizace, hra, soutěže, výstavy, výklad, praktické osvojení práce s PC, prezentace před ostatními.

Výstup:

-          vybrat si model a výrobek podle svých schopností a dovedností

-          pracovat s návodem (plánkem)

-          používat vhodné nástroje a materiály

-          rozenat nedostatky na výrobku a odstranit je

-          ovládat práci PC

-          bezpečně používat Internet

-          vytvářet dokumenty ve Wordu a Excelu

-          používat počítačovou grafiku

-          využívat znalosti v praxi

 

Klíčové kompetence:

-          rozvrhnout si práci, pracovat s návodem

-          používat vhodné nástroje a materiály

-          pracovat samostaně, trpělivě

-          nabídnout a poskytnout pomoc

-          dodržovat  pravidla bezpečnosti při práci, udržovat pořádek svého pracoviště

-          uplatnit dovednosti v praxi

-          samostatně pracovat s informacemi

-          tvořit dokumenty v daných počítačových programech

-          zpracovat a vytvořit základní grafické zadání (leták,program, PF…)

-          komunikovat a spolupracovat s ostatními

 

 Mateřské centrum

Výchovně vzdělávací cíl: formou klubového setkávání napomáhat vytváření nových sociálních vztahů, snižovat izolovanost maminek na mateřské dovolené, předávát si navzájem zkušenosti, nápady, inspirace, zísávat nové znalosti a vědomosti na besedách s různými specialisty, možnost přispět vlastními nápady při hrách a činnostech, pro děti  vytvářet prostor pro získávání prvních sociálních kontaktů mimo rodinu,u dětí rozvíjení jemné motoriky a zručnosti, komunikačních dovedností, navazování sociálních interakcí s vrstevníky.

Obsah:  vzájemné předávání zkušeností, besedy se specialisty, cvičení rodičů s dětmi, společné výtvarné tvoření, hry rozvíjející motoriku, rozumové schopnosti, pohyb a smyslové vnímání, slovní zásobu

Metody a formy: rozhovor, beseda, diskuse, vyprávění, hra, tanec, poslech, zpěv, motivace, povzbuzování, pochvala, pozorování, napodobování, opakování, práce ve skupině: rodiče+děti, děti+děti,

Výstup  - maminka:

-          odreagovat se od každodenního streotypu

-          předávat své zkušenosti při řešení problémů spojených s mateřstvím

-          realizova tvlastní nápady při hrách s dětmi

-          navazovat nové kontakty

-          pomáhat svým dětem  při začleňování do kolektivu vrstevníků

              - dítě:

-          navazovat kontakt s vrsteníky

-          zapojovat se do hry

-          respektovat při hře ostatní děti

-          reagovat na pokyny dospělých

-          využívat k pracovním činnostem pomůcky přiměřené věku (hračky, pastelky, plastelínu, barvy, křídy…)

 

Klíčové kompetence  -maminka:

-          zapojit se do skupiny a svými zkušenostmi obohatit ostatní

-          pomoci a poradit ostatním maminkám v řešení úkolů spojených s mateřstvím

-          navazovat nová přátelství a získávat  i předávat nápady a inspirace

-          zapojit se s dětmi do společných her, cvičení, zpívání a tím získávat první sociální kontakty svému dítěti

-          realizovat vlastní nápady při hrách a programech pro děti

                                   - dítě:

-          -navázat kontakt s vrstevníkem

-          zapojit se do hry

-          respektovat ostatní děti

-          používat při hře a jinné činnosti přiměřené pomůcky                                    

 

Akce - příležitostná činnost:

je jednorázová aktivita určitého zaměření určená široké veřejnosti nebo zájmovým skupinám,

u nichž může být

 

Cíl:

-          netradiční/tradiční naplnění volného času

-          získání nových poznatků a dovedností

-          setkání různých sociálních a věkových skupin

-          zviditelnění a propagace SVČ

Obsah:

-          aktivní zapojení v průběhu akce

-          doprovodný program

-          tradice

-          relaxace a zábava

Metody, formy:

-          hry

-          soutěže

-          práce na stanovištích

-          dílničky

-          zapojení jednotlivce, skupiny (rodina, kamarádi)

Klíčové kompetence:

-          schopnost aktivně se zapojit

-          schopnost uplatnit fantazii a kreativitu

-          vzájemná tolerance

-          schopnost relaxovat

Mapování:

-          ohlasy po akci

-          poptávka

Vyhodnocování:

-          návštěvnost

-          průběh akce

-          vstupné

-          vyhodnocení vyplněných hracích karet

-          výrobek

Zpětná vazba:

-          dotazování (osobně, anketka – třeba i webová)

-          ohlasy a reference

Dokumentace: -  letáky,  přihlášky, seznamy účastníků, přehled plateb

 

Doklad o ukončení akce:

-          účastnický list, výrobek

 

 

Tábor, pobytová akce

jsou aktivity uskutečněné zpravidla v době školních prázdnin (hlavních, vedlejších) a ve dnech pracovního klidu (víkendy), u nichž může být

Cíl:

-          naučit základům nejrůznějších her

-          naučit základům táborových činností

-          naučit základům nejrůznějších sportů

-          rozvíjet a prohlubovat své zájmy (soustředění)

-          naučit samostatnosti, sebekázni, zodpovědnosti

-          naučit dodržování hygienických návyků

-          naučit aktivně odpočívat a relaxovat

-          naučit nové poznatky, dovednosti, rozvíjet schopnosti

-          posílit sociální vazby a týmovou spolupráci

-          rozvíjet komunikační dovednosti, posílit schopnost sebeprezentace

Metody, formy:

-          vysvětlení pravidel a aplikace v praxi

-          plnění úkolů

-          hry: v přírodě, místnosti, noční, kooperativní

-          soutěže: sportovní, výtvarné, týmové, divadelní

-          výlety

-          táboráky

-          diskotéky

-          tréninky

-          aktivní zapojení jednotlivce, skupiny

-          týmová spolupráce

-          individuální přístup

Výstupy:

-          výsledkové listiny

-          výrobky, upomínkové předměty

-          nacvičené choreografie, divadelní scénky

-          zpětná vazba (rozhovor brainstorming + lepítka)

Klíčové kompetence:

-          k uplatnění získaných znalostí a dovedností při řešení úkolů, problémů

-          komunikativní

-          pracovní

-          sociální

-          k rozvoji tolerantnosti, trpělivosti

-          k realizaci zájmové činnosti a k aktivnímu využívání volného času

Doklad o ukončené akci:

-          pamětní list, diplom za bodované umístění v soutěžích, výrobek

7.         PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Zájmové vzdělávání nabízí významný prostor pro integraci žáků, případně dalších účastníků zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami. Integrace je realizována především individuální formou – začleněním jednoho či více žáků, případně dalších zájemců, do běžných pravidelných, příležitostných, pobytových, táborových a všech dalších činností a aktivit. Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na zájmové vzdělávání, mají možnost vybrat si činnosti, které odpovídají jejich psychickým a fyzickým možnostem a potřebám.Účastníkům s tělesným postižením je umožněn  bezbariérový přístup do všech budov základní školy, do vyšších pater je dopraví výtah. Na všech odděleních SVČ jsou vytvářeny podmínky pro další rozvoj nadání dětí a mládeže.V případě, kdy nemůžeme poskytnout  všem dostatečné podmínky, pomáháme jim také vyhledat další subjekty, kde mohou uplatnit a dále rozvíjet své schopnosti a nadání. Činnost SVČ je koncipována tak, aby byla dostupná i pro účastníky všech sociálních skupin, včetně skupin sociálně znevýhodněných. Většina aktivit je cenově velmi přijatelná, přesto uchazeči mohou požádat o slevy v souladu s vnitřním řádem SVČ a dále si zažádat o možnost úhrady zájmových útvarů na příslušném úřadě.

8.     PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

 Do zvoleného typu a formy zájmového vzdělávání jsou přijati uchazeči bez ohledu na místo jejich trvalého bydliště. Přijati jsou na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky vydané SVČ při ZŠ J.A.Komenského a MŠ v Přerově-Předmostí. Jsou přijati ke školskému vzdělávání a vztahují se na ně veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání na našem zařízení (dle platných právních předpisů). Přihláška je platným dokumentem školského zařízení, viz § 28 Školského zákona a spolu s přehledy účastníků tvoří matriku SVČ. Zaplacení školného na dané období se řídí vnitřní Směrnicí o výši příspěvků a poplatků za poskytované výchovně vzdělávací činnosti na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v platném znění a Vnitřním řádem SVČ  v platném znění.

Přihláška se vypisuje k přihlášení do pravidelných forem zájmového vzdělávání, k přihlášení účastníků na táborové a pobytové akce a příležitostné víkendové akce.  Tiskopisy přihlášek (viz vzor v příloze aktuálního Vnitřního řádu SVČ) jsou k dispozici u vedoucích zájmových kroužků, v kanceláři školy a ke stažení na webových stránkách školy.

Ukončení vzdělávání se realizuje písemným prohlášením, ukončením sjednané doby zájmového vzdělávání, z mimořádných organizačních důvodů (například zrušení SVČ).

9.     POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK

Vzhledem k  lokálnímu umístění střediska využívá forem zájmového vzdělávání našeho zařízení široká veřejnost z Předmostí a blízkých vesnic (děti, mládež a dospělá populace). Příležitostných víkendových akcí se zúčastnuje kromě dětí základní školy v Předmostí  a dětí ze zájmových kroužků rovněž neorganizovaná mládež a další klientská veřejnost.

SVČ reaguje na potřeby veřejnosti a účastníků, které spadají do vzdělávacího programu SVČ a do cílů dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, do sociálních a výchovných potřeb, které souvisejí s činností SVČ .

SVČ  organizuje svou činnost ve všech budovách základní školy a elokovaných pracovištích viz údaje na str.1 tohoto dokumentu.

Pomůcky a materiál:

-       didaktické pomůcky, ICT a další potřeby a pomůcky podporující vzdělávání, aktivitu, tvořivost účastníků (viz aktuální inventární seznamy zařízení jednotlivých místností a kabinetů školy)

-       veškeré prostory jsou vybavené tak, aby svojí povahou odpovídaly činnostem, pro které slouží

-       pomůcky a materiál jsou pravidelně kontrolovány, opravovány

-       pomůcky a materiál jsou pravidelně doplňovány  a odpovídají potřebám zařízení a jeho účastníkům

-       kostýmy a keramická pec jsou v majetku zařízení

-       vybavení prostor nábytkem odpovídá charakteru činnosti

10.    POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK

Zájmové vzdělávání zabezpečují kvalifikovaní interní a externí  pedagogičtí pracovníci. Interní pedagogičtí pracovníci se řídí Zákonem č.563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnícíh v platném znění  a Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. Externí pracovníci jsou zaměstnáváni na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (viz Zákoník práce v platném znění). Zabezpečují zájmové vzdělání na základě potřeb SVČ daného školního roku.

Pedagogický sbor zajišťuje zajímavou skladbu nabídky zájmového vzdělávání a týmově spolupracuje na přípravě a organizaci akcí SVČ. Pedagogové mají prostor k DVPP a k získávání profesních dovedností.

11.    POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK

Zdroje financování - příspěvek ze státního rozpočtu, zřizovatel, úplata účastníků zájmového vzdělávání.

Výše úplaty je stanovována na základě Vyhlášky č.74/2005 Sb.v platném znění a na základě jednotlivých kalkulací ke konkrétním činnostem. Úplata za zájmové kroužky se hradí pololetně, za další aktivity dle propozic.

Účetnictví zajišťuje finanční refernt  SVČ.

12.    POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ

Hlavním cílem a úkolem zaměstnavatele při zajišťování BOZP je předcházet rizikům ohrožujícím životy a zdraví zaměstnanců, účastníků a ostatních osob v souvislosti s provozem, nebo je alespoň omezovat. SVČ dbá na dodržování BOZP a na dodržování všech povinností s tím souvisejícími.

Dále pak pracovníci SVČ:

-          jsou jednou ročně proškoleni o zásadách BOZP a požární ochrany

-          plně respektují a zajišťují nejenom fyzickou bezpečnost účastníků, ale snaží se o vytváření vhodných podmínek pro sociální a emocionální potřeby účastníků

-          zabezpečují provoz zařízení, průběh zájmového vzdělávání tak, aby byla vyvážena tělesná, duševní a sociální pohoda dětí, žáků a dalších účastníků

-          zajišťují bezpečné prostředí

-          zajišťují bezpečné pomůcky

-          provádí prevenci rizik, ochranu před úrazy

-          provádí poučení dětí, upozorňují na možná rizika

-          jsou zpracované a zveřejněné provozní řády učeben a dílen, dle předpisů jsou označena případná riziková místa prostor

-          je zajištěno zdravé prostředí užívaných prostor – světlo, teplo, větrání, čistota a další (dle vyhl. MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých)

-          je zajištěno dodržování zákazu kouření, pití alkoholických nápojů, požívání jiných návykových látek

Veškeré předpisy a řády obsahuje dokumentace BOZP školy.

13.    ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


Školní vzdělávací program vydává ředitelka zařízení, je k dispozici v kanceláři školy a je vyvěšen na webových stránkách školy. 

Obsah

1.    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 1

2.    CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ. 2

3.    KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 2

4.    DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ. 5

5.    FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 6

6.    OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ. 7

7.    PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  16

8.    PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  16

9.    POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK.. 16

10.      POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK.. 17

11.      POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK.. 17

12.      POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ. 18

13.      ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.. 18