Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


1. Popis školy ZŠ

Základní škola tvoří čtyři pavilony. V jejím středu se nachází školní dvůr a okolí školy lemuje školní pozemek. V prostorách školy je také protiatomový kryt, který je v současné době školou využíván jako školní muzeum.

 

Kapacita ZŠ: 490 žáků

a)      Podmínky pro vzdělávání:

-          1. stupeň:  11 kmenových tříd

-          2. stupeň:  7 kmenových tříd

-          5 oddělení družin

-          Odborné učebny:    1 přírodopisná učebna

1 multimediální učebna

1 učebna fyzikálně-chemická

1 učebna společenských věd

1 cvičná kuchyňka

                                               1 učebna výtvarné výchovy

                                               1 školní dílna

                                               2 relaxační místnosti

                                               1 knihovna I. stupně

                                               1 komunitní místnost

 

b)       Podmínky pro tělovýchovnou činnost:

            1 velká tělocvična  264m2

            1 malá tělocvična   204m2

            1 dívčí šatna včetně 4 sprch

            1 chlapecká šatna včetně 4 sprch

            2 WC u tělocvičen

            1 hřiště

 

 2.  Provozní doba ZŠ

-     6,15 – 16,30 hodin.

-     Vstup žákům do budovy školy je umožněn od 7,40 hodin v případě nulté hodiny od 6,40 hodin. V případě nepříznivého počasí mohou žáci 2. stupně využít prostoru komunitní místnosti, žáci 1. stupně prostory školní družiny, v těchto případech je umožněn vstup od 7,15 hodin.

-     V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce (§ 24 z. č. 561/2004 Sb.). 


-          Časové rozvržení hodin:

      0. hodina:              7:00 – 7:45

               1. hodina:   8:00 – 8:45       2. hodina:  8:55 –  9: 40     3. hodina: 10:00 – 10:45

               4. hodina: 10:55 – 11:40     5. hodina: 11:50 – 12:35     6. hodina: 12:45 – 13:30

               7. hodina: 13:45 – 14:30     8. hodina: 14:40 – 15:25     9. hodina: 15:35 – 16:20

 

-     Vyučovací hodina trvá 45 minut, v odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat §26 z. č. 561/2004 Sb.

-     Přestávky jsou 10 minutové po každé hodině, během dopoledního vyučování po druhé vyučovací hodině je zařazena jedna přestávka v délce 20 minut, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 50 minut.

-     Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy stanoví škola zařazení a délku přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.


3. Denní režim školy

 

-     Žáci se ve svých šatnách přezují, uloží obuv, pověsí oděv a odcházejí do svých tříd tak, aby byli ve své třídě včas a připraveni na vyučovací hodinu.

-     Po ukončení výuky odvádí žáky příslušný vyučující do šatny. Žáky školní družiny přebírají po ukončení výuky vychovatelky.

-     Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně nebo nenavštěvují školní družinu, opustí školu ihned po skončení vyučování.

-     Žáci, kteří se účastní další činnosti organizované školou a konané ve škole, vstupují do učebních prostor pod dohledem pedagogického pracovníka, který tuto činnost vede a za žáky odpovídá deset minut před zahájením činnosti, v jejím průběhu, až do doby, kdy žáci opustí školu.

-     Polední přestávku mohou žáci 2. stupně trávit pod dohledem vyučujícího v komunitní místnosti. Pokud zákonný zástupce souhlasí s pobytem svého dítěte v době polední přestávky mimo školu, přejímá za něj zodpovědnost.  

-     Před zaměstnáním spojeným s převlékáním určí vyučující žákům místo odložení svršků. Zajistí také bezpečnost odložených svršků uzamčením. Převlečení se provede o přestávce před hodinou, převlečení na závěr v rámci vyučovací hodiny tak, aby následující přestávku mohli žáci využít k relaxaci.

-     Volný vstup veřejnosti do učebních prostorů není dovolen. Návštěvy se ohlásí v kanceláři školy.

-     Při hromadných návštěvách (soutěže, aktivy) zajistí pověřený učitel nutné podmínky: orientační informaci u vchodu, šatnu, přípravu příslušných místností.

-     Všechny provozní místnosti a prostory, pokud nejsou právě používány, jsou uzamčeny.

-     Pro veřejnost využívající tělocvičny, je určen vchod pavilonu D.


Stravování:

     Režim stravování je ukotven v řádu školní jídelny.

 

Pitný režim:

 

-   V rámci pitného režimu si žáci nosí nápoje v nerozbitných obalech. Pro odkládání použitých plastových obalů jsou na každém patře umístěny sběrné nádoby.

-     Na každém stupni je pro žáky a zaměstnance k dispozici fontánka s vodou.

 

 

Pohybová výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a etickým hodnotám:

 

-     Tělesná výchova: v rámci projektu JUDO DO ŠKOL je posílena hodina tělesné výchovy v 1. až 3.   
 ročníku, v následujících ročnících jsou 2 vyučovací hodiny/týdně.

-        Výuka plavání: ve 2. – 3. ročníku

-        Lyžařský výcvik: je určen pro žáky 7. ročníku, popřípadě žáky 6. - 9. ročníků. Výuka je zaměřená  
 na sjezdové lyžování a snowboarding.

-        Tělovýchovné chvilky a kompenzační cvičení probíhají pravidelně, dle potřeb.

-         Využití přestávek k pohybové aktivitě: Pokud se žáci o přestávkách zabývají povolenou sportovní 
  či jinou činností (hrací kouty), respektují stanovená pravidla pro pobyt v těchto prostorách.

-          Zapojení školy do projektu Ovoce do škol.

-          Participace na projektech podporující zdraví, prevenci a pomoci handicapovaným: Vánoční
   hvězda, Tříkrálová sbírka, Adopce na dálku, Sběr druhotných surovin, veřejné akce školy.

 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:

-          Sledování teploty vzduchu v prostorách školy.

-          Režim větrání.

-          Osvětlení (denní a doplňující umělé, stínící prvky před okny, osvětlení tabule).


POKRAČOVAT ZDE                                                                        ZPĚT