Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14

 

VNITŘNÍ ŘÁD SV

Č. j.: 0045/2015

 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,

                             Přerov-Předmostí, příspěvková organizace

                              Se sídlem: Přerov II – Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnitřní řád SVČ

I. Obecná ustanovení

 

Středisko volného času typu dům dětí a mládeže (dále jen SVČ) je školským volnočasovým zařízením. Činnost tohoto zařízení vykonává právnická osoba Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14. Vnitřní řád SVČ je vydán v souladu s ustanovením § 30, odst. 1, školského zákona č.561/ 04 Sb., v platném znění a v souladu s vyhláškou č.74/05 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění.

Vnitřní řád upravuje:

1.      podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků a jejich zákonných zástupců v SVČ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými dalšími pracovníky,

2.      zásady úplaty za zájmové vzdělávání,

3.      provoz SVČ,

4.      podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

5.      podmínky zacházení s majetkem SVČ ze strany účastníků

6.      dokumentace SVČ.

Vnitřní řád SVČ je závazný pro všechny účastníky zájmového vzdělávání, interní i externí zaměstnance, vydává a schvaluje jej ředitelka.

Seznámení členů zájmového vzdělávání s Vnitřním řádem SVČ se provádí vždy na začátku nového školního roku vedoucími zájmových útvarů a zápis o proškolení je v denících zájmových útvarů. Vnitřní řád je k nahlédnutí v kanceláři školy a zveřejněn na webových stránkách školy. Vnitřní řád platí pro všechna místa vzdělávání, v krátkodobě pronajatých prostorách se zaměstnanci a účastníci činnosti řídí také pokyny provozovatele zařízení.

 

 

 

 

 

 

1.      Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků a jejich zákonných zástupců v SVČ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými dalšími pracovníky.

Povinnosti zaměstnanců SVČ

Pracovníci jsou povinni s ohledem na své zařazení:

-          Řídit se vnitřním řádem SVČ a plnit povinnosti stanovené popisem pracovní činnosti.

-          Být na pracovišti v době stanovené rozvrhem jejich přímé výchovně vzdělávací činnosti.

-          Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany při veškeré činnosti SVČ.

-          Účastnit se pravidelného školení BOZP a PO.

-          Dodržovat pravidla hospodaření, řídit se ekonomickými předpisy a dodatky, na většinu nepravidelných činností oddělení mít předem připravenou a schválenou kalkulaci, dodržovat termíny ekonomického vyúčtování.

-          Vypracovávat vzdělávací plány, vést předepsanou dokumentaci a provádět kontrolní činnost.

-           Na základě ročního hodnocení zájmových útvarů zpracovat podklady pro Výroční zprávu a plán dalšího školního roku.

 

Práva vedoucího zájmového útvaru (ZÚ):

Vedoucí ZÚ má právo:

-          na finanční odměnu ve výplatním termínu na základě smlouvy a podkladů zpracovaných vedoucím SVČ. Výše úplaty, předmět činnosti a časové vymezení je dáno Dohodou o provedení práce nebo Dohodou o pracovní činnosti. Dohoda u externích pracovníkův  je sepsána na základě podkladů dodaných vedoucím ZÚ: osvědčení o kvalifikaci, osobní dotazník, žádost o zasílání mzdy na účet, souhlas se zpracováním osobních údajů, (pedagogické vzdělání), potvrzení lékaře o zdravotním stavu, čestné prohlášení, při prvním nástupu výpis z rejstříku trestů.

-          na metodickou a organizační pomoc a materiální zázemí

-          při organizování a zajišťování činnosti zájmového útvaru na úhradu cestovních výdajů na základě předložené jízdenky, pokud je to sjednáno v dohodě.               

 Povinnosti vedoucího ZÚ:

-          Seznámit se s vnitřním řádem SVČ a řídit se jím.

-          Vést deník zájmového útvaru se všemi náležitostmi.

-          Na začátku činnosti svého zájmového útvaru provést poučení všech účastníků
o bezpečnosti a hygieně práce, požární ochraně, seznámit je s vnitřním řádem střediska, popřípadě řádem učebny. Totéž platí i při příchodu nového člena kroužku během školního roku. Zásady BOZP aktuálně připomínat během celého roku.

-          Účastnit se pravidelného školení BOZP a PO.

-          Dodržovat hodiny určené pro činnost zájmového útvaru.

-          Propustit dítě ze schůzky (tréninku, zkoušky) před ukončením stanovené doby pouze na písemnou žádost zákonného zástupce.

-          Být přítomen na pracovišti nejméně 15 min. před začátkem výuky a po dobu výuky.

-          O své předem známé neúčasti informovat vedoucího SVČ minimálně týden dopředu, v případě onemocnění informovat bezodkladně.

-          Zrušené hodiny nahradit po dohodě s účastníky zájmového útvaru v nejbližším možném termínu.

-          Zajistit šatny proti krádeži.  Případné krádeže hlásit vedoucímu SVČ.

-          Zajistit odchod dětí ze zájmových útvarů dle formulářů pro odchod dítěte (viz. příloha č.2)

-          Pokud se stane úraz, zajistit první pomoc, informovat neprodleně zákonného zástupce, nahlásit událost ZŘ SVČ. Úraz zapsat do knihy úrazů v kanceláři školy.

-          Nejpozději 25. dne v měsíci odevzdat deník ke kontrole a pro zpracování podkladů pro mzdy ZŘ SVČ.

 

Práva účastníků ZÚ

Každý účastník zájmového útvaru má právo:

-          na vzdělání a školské služby dle zákona,

-          na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

-          vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

-          na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,

-          na práva uvedená v  předchozích třech odstavcích mají také zákonní zástupci dětí
a nezletilých žáků.

 

Povinnosti účastníků ZÚ:

-          řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat,

-          dodržovat vnitřní řád SVČ a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnost, s nimiž byli seznámeni,

-          plnit pokyny pedagogických pracovníků školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

-          informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

-          oznamovat školskému zařízení údaje podle §28 odst. 2 a 3 Zákona 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost účastníka ZÚ a změny v těchto údajích.

Řádným členem (účastníkem zájmového vzdělávání) se stává každý po odevzdání řádně vyplněné (u nezletilých zákonným zástupcem podepsané) přihlášky a zaplacení úplaty.

 

Povinnosti zákonných zástupců účastníků ZÚ

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

-          zajistit, aby dítě, žák docházel řádně do školského zařízení,

-          na vyzvání ředitelky školského zařízení se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

-          informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka, které by mohlo mít vliv na průběh vzdělávání,

-          oznamovat školskému zařízení údaje podle §28 odst. 2 a 3 Zákona 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, žáka a změny v těchto údajích,

Pokud člen zájmového útvaru předčasně ukončí činnost, bez uvedení závažných důvodů, zápisné se mu nevrací.

S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních dat v plném znění.

 

2.      Zásady úplaty za zájmové vzdělávání.

Výchovně vzdělávací činnosti poskytované za úplatu:

-          zájmové kroužky

-          víkendové akce

-          soustředění

-          výlet

-          vybrané soutěže a akce, přehlídky, vystoupení /tzv. startovné/

 

Poplatky za pravidelnou činnost - úplata

Úplata je stanovena na základě kalkulací zájmových útvarů a zohledňuje se v něm časová dotace, materiální vybavení, náklady spojené s provozem, ale i reprezentace SVČ a další hlediska, v souladu s Vyhláškou č. 74/2005 Sb. část třetí, § 11, 12 o zájmovém vzdělávání v platném znění.

        Úplata v pravidelné činnosti se platí nejpozději do 15. října a to na1. pololetí
a  nejpozději do 28. února na 2. pololetí.

Poskytované slevy

Podle §11 odst. 3 Vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, může být úplata snížena nebo prominuta pokud níže uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce ředitelce školy:

a)    Dítěti, žákovi, studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995 Sb. v platném znění, pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ.

b)   Dítěti, žákovi, studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu Zákona č.117/1995Sb. v platném znění a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ.

c)    Účastníkům, kteří se účastní dvou a více zájmových kroužků v daném školním roce. 

50% / kroužek

d)   Zdravotně znevýhodněným účastníkům.

50% / kroužek

     Stornovací podmínky

     Vrácení úplaty:

-          Úplata nebo její část je vrácena, pokud zájmový útvar svou činnost nezahájí nebo předčasně ukončí.

-          Úplata nebo její část je vrácena, pokud účastník doloží závažné skutečnosti, pro které daný zájmový útvar nemůže navštěvovat. Závažnost posoudí ředitelka školy.

-          Úplata se nevrací v případě závažného porušení vnitřního řádu SVČ.

-          Úplata se nevrací, pokud účastník bez vážného důvodu přeruší svoji činnost.

 

Poplatky za nepravidelnou činnost

Poplatky se odvíjejí od náročnosti činnosti a nákladů na akci.

Úplata za zájmové vzdělávání se řídí vnitřní Směrnicí o výši příspěvků a poplatků za poskytované výchovně vzdělávací činnosti.

 

3.      Provoz SVČ.

Provoz školského zařízení je celoroční a probíhá v budovách Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Hranická 14, Přerov – Předmostí, 751 24 a v budovách MŠ Čekyně - Jabloňová 31/14, Přerov VII – Čekyně, 751 24 Přerov, MŠ Předmostí Pod skalkou 13, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, MŠ Vinary Za Humny 1, Přerov XI – Vinary, 751 24 Přerov a v prostorách krátkodobých pronájmů pro některé činnosti.

Budovy školy jsou v provozu od 1. září do 30. června. Pro zájmové útvary jsou prostory školy ve všední dny k dispozici denně od 13.30h do 19.30h a jsou využívány dle rozvrhu zájmových útvarů SVČ. Pro příležitostné činnosti jsou k dispozici vyhrazené prostory školy i o víkendu dle ročního plánu příležitostných akcí.

-       Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost je zahájena 15. září, nejpozději však 1. října, ukončena je do 30. června (následujícího roku). Ukončení v jiném termínu je v odůvodněných případech řešeno individuálně. Vyučovací hodina v pravidelné činnosti trvá 60 minut, hodiny lze dělit nebo spojovat (např. 75, 90, … minut), výuka jazyka trvá 45minut. Zájmové útvary mají schůzky (tréninky, zkoušky) 1x nebo 2x týdně.

-       U individuální výuky je činnost zahájena 15. září, nejpozději 1. října kalendářního roku a končí do 30. června následujícího roku. Vyučovací hodina trvá 45 minut.

-       Příležitostnou činností výchovnou jsou akce zpravidla jednodenní, délka trvání je v řádu několika hodin. Nabídka je každoročně upřesněna v materiálu: Plán akcí SVČ.

-       Tábory a soustředění spojené s pobytem (mimo místo, kde organizace vykonává činnost školského zařízení) probíhají zejména v době hlavních a vedlejších prázdnin a o víkendech. Tábory a soustředění v době hlavních prázdnin jsou zpravidla šestidenní, maximálně však čtrnáctidenní. 

 

V době prázdnin, státních svátků pravidelná činnost neprobíhá. Pravidelná činnost je částečně nebo zcela odvolaná také při předem oznámených větších akcích zařízení, např. vánočních a velikonočních besídkách, karnevalech apod.

Při činnostech SVČ se účastníci řídí provozními řády učeben, ve kterých jednotlivé zájmové útvary probíhají.

 

4.      Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

1.   Školení bezpečnosti

-          Školení BOZP a PO pro pracovníky SVČ je organizováno v součinnosti se školením zaměstnanců školy a je pro všechny pracovníky povinné.

-          Účastníci zájmového vzdělávání jsou seznámeni s pravidly BOZP a PO svými vedoucími.

2.  Další opatření k BOZP a PO

-          Místa vzdělávání SVČ jsou zařazena v kategorii bez zvýšeného požárního nebezpečí.

-          Ve všech prostorách činnosti SVČ je zakázané kouřit, požívat alkoholické a jiné omamné látky.

-          Manipulovat s elektrickými přístroji a cvičebním nářadím lze pouze pod vedením a dohledem dospělé zodpovědné osoby.

-          Na všech místech vzdělávání je k dispozici lékárnička.

-          Úrazy zaznamenávají vedoucí ZÚ do knihy úrazů v kanceláři školy.

 

3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

-          Samotná činnost SVČ (obsah vzdělávání, formy, metody, osobní příklad všech pracovníků SVČ).

-          Průběžný monitoring vztahů mezi dětmi při aktivitách a v zájmových útvarech, kterým mohou pedagogičtí pracovníci SVČ zachytit případné problémy již v počátcích a ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně ve spolupráci s jinými institucemi je řešit.

-          Důsledností při kontrole dodržování zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.

-          Vzájemnou spoluprací se zákonnými zástupci, popř. s dalšími institucemi zabývajícími se sociálně právní ochranou dětí a mládeže.

-          Příznivým vnitřním klimatem SVČ jehož základem je otevřená vzájemná komunikace mezi všemi subjekty podílejícími se na zájmovém vzdělávání.

-          Škola, jejíž součástí SVČ je, má zpracován Minimální preventivní program v souladu s aktuálními dokumenty MŠMT a OŠMT Olomouckého kraje.

 

5.      Podmínky zacházení s majetkem SVČ ze strany dětí, žáků a studentů.

Účastníci jsou povinni šetrně zacházet se majetkem školy i s majetkem ostatních osob. Vznikne-li škoda úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, bude její náhrada na viníkovi vymáhána. Škoda se ihned po jejím zjištění hlásí prostřednictvím vedoucího dané činnosti ZŘ SVČ. Věci nalezené se ihned odevzdávají v kanceláři koordinátora školských a mimoškolských činností.

 

 

6.      Dokumentace SVČ

je vedena pracovníky v souladu se školským zákonem a další stanovenou platnou legislativou dle zákona č.561/04 Sb. v platném znění.   

Školní matrika

je tvořena závaznými přihláškami vyplněnými členy zájmových útvarů a u nezletilých podepsaná alespoň jedním zákonným zástupcem. Je vedena ZŘ SVČ. Přihlášky se vyplňují také na tábory, pobytové akce a několikadenní pobytová soustředění, podepsané od zákonných zástupců se odevzdávají společně s lékařskou zprávou nebo prohlášením rodičů
o zdravotním stavu účastníka.

Deníky ZÚ

vyplňují vedoucí ZÚ a předkládají je jednou měsíčně ke kontrole a pro zpracování mezd   ZŘ SVČ.

 

 

II. Závěrečná ustanovení

Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2015 a bude aktualizován dle vnitřních potřeb zařízení. Zároveň ruší Vnitřní a pracovní řád SVČ ze dne 1. 10. 2013.

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

V Přerově, dne 1. 2. 2015                                         ………………………………………....                       

                                                                                       Mgr. Bc. Věra Václavíčková

ředitelka školy

                                

Příloha č. 1

                               

 

 

 Středisko volného času při Základní škole J. A. Komenského

                                          a Mateřské škole, Přerov-Předmostí, Hranická 14

 

 PŘIHLÁŠKA

 do zájmového kroužku pro školní rok 2014/2015


 

Název kroužku:  ………………………………………………………………………….

               

Jméno a příjmení dítěte:  ………………………………………………………….

 

Datum narození:                ……………………… Rodné číslo: …………………………………..

 

Bydliště:               ………………………………………………………………………………….

 

Škola a třída:       ………………………………………………………………………….

 

Zdravotní pojišťovna:      ………………………………………………………………….

 

Omezení zdravotního stavu dítěte:               ………………………………………………….

 

Zákonný zástupce (jméno, telefon):             ………………………………………………………….

 

 

Informace o způsobu platby

Zápisné na 1.pololetí je nutné uhradit do 15.10. 2013, za 2.pololetí do 28.2. 2014.

Pokud nebude platba uhrazena v daném termínu, nebude smět dítě nadále navštěvovat zájmový kroužek.

 

Bezhotovostní platba:

číslo účtu:                            9437831/0100

variabilní symbol:              číslo přidělené každému zájmovému kroužku

specifický symbol:             datum narození účastníka zájmového kroužku ve tvaru ddmmrrrr

                                               (např. 11062000)

Do popisu pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka zájmového kroužku.


Práva a povinnosti členů zájmových kroužků

SVČ při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov-Předmostí, Hranická 14

dle zákona č.561/2004Sb. §21, §22

 

PRÁVA:

 1. na vzdělání a školské služby dle zákona
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 4. na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona
 5. na práva uvedená v odst.b,c,d mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků

 

POVINNOSTI:

 1. řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat
 2. dodržovat školní, vnitřní řád a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnost, s nimiž byli seznámeni
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školského zařízení  vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby dítě, žák docházel řádně do školského zařízení
 2. na vyzvání ředitele školského zařízení se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 3. informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka, které by mohlo mít vliv na průběh vzdělávání
 4. oznamovat školskému zařízení údaje podle §28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, žáka a změny v těchto údajích

Pokud člen zájmového útvaru předčasně ukončí činnost, bez uvedení závažných důvodů, zápisné se mu nevrací.

S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních dat v plném znění.

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil(a) s právy a povinnostmi členů zájmových kroužků a jejich zákonných zástupců, uvedenými na rubu  přihlášky, a souhlasím s použitím fotografické dokumentace SVČ pro účely propagace.

 

 

V Přerově dne ……………………………

 

………………………………………………        ……………………………………………

podpis člena                                                                       podpis zákonného zástupcePříloha č.2

 

                                STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Při Základní škole J.A. Komenského a Mateřské škole,

                                                                    Přerov – Předmostí, Hranická 14

                                                                                                                                                                           

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………Rodné číslo……………………………….

Název kroužku: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Příchod dítěte do kroužku:     a) dítě vyzvedává v MŠ vedoucí kroužku

                                                          b) dítě vyzvedává v ŠD vedoucí kroužku

                                                          c) dítě přichází samo             

                                                          d) dítě přivádí do kroužku zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba

                                                               (uveďte jméno : …………………………………………………..)*

Odchod dítěte z kroužku:            a) dítě se vrací do MŠ (zavede ho vedoucí kroužku)

                                                          b) dítě se vrací do ŠD (zavede ho vedoucí kroužku)

 c) dítě odchází samo

                                                          b) dítě vyzvedává zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba

                                                               (uveďte jméno : …………………………………………………..)*

                                                          

Souhlasím s tím, že se mé dítě v době pobytu v MŠ nebo ŠD zúčastní kroužku SVČ.(týká se pouze některých kroužků)

 

Datum: ………………………………                                                          Podpis zákonného zástupce: …………………………………

* v případě více pověřených osob uveďte jejich jména na zadní straně