Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Nabídka služeb poskytovaných školním speciálním pedagogem:

· Depistážní činnosti

-  vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické péče.

· Speciálně pedagogické poradenství, diagnostika a intervenční činnosti

-  provádí diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analyzuje a vyhodnocuje získané údaje,

-  provádí léčebně pedagogickou terapii s žáky se zdravotním postižením,

- poskytuje logopedickou péči žákům s komunikačními obtížemi,

- poskytuje poradenství žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům ostatním (např. vztahové problémy ve vrstevnické skupině, ve třídě, osobní problémy mimo školu, v rodině, vzhledem k volbě povolání),

-  podílí se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s partnery uvnitř i vně školy,

- sleduje účinnost doporučených opatření stanovených v IVP, vyhodnocuje efektivitu opatření, realizuje změny, úpravy.

• Konzultační a poradenská činnost rodičům a pedagogům:

- poradenství pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. důsledky postižení pro výchovně vzdělávací oblast, problematika dospívání či jiných vývojových etap, seberealizace žáka  po ukončení povinné školní docházky, rodinné problémy),

- poradenství pro rodiče žáků s problémovým chováním,

- konzultace a poradenství pro rodiče dětí/žáků se syndromem ADHD (problematika širokého spektra symptomů, důsledků těchto symptomů, intervenční aktivity vzhledem ke zmírnění důsledků projevujících se ve výchovně vzdělávacím procesu ve škole i mimo školu).

- poradenství pro pedagogy (např. poradenství v souvislosti se vzděláváním žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žáka problémového, poradenství v rámci práce se třídou),

-  poradenství dle aktuálního zájmu rodičů a pedagogů.

Dále nabízí:

-  spolupráci při vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

-   spolupráci při reedukaci specifických poruch učení (SPU),

-   spolupráci při řešení projevů problémového chování (SPCH),

-   spolupráci při řešení problematiky žáků s individuální úrovní nadání pro zvládání školních nároků,

-   spolupráci při řešení osobních a rodinných problémů,

-   spolupráci při řešení krizových situací,

-   kariérové poradenství,

-   diagnostiku a práci se třídou (skupinou) - vztahové problémy a sociální klima,

-   konzultace a poradenství pro rodiče dětí/žáků se zdravotním postižením,

-   spolupráci s rodiči dětí předškolního věku (MŠ) v oblasti logopedické a speciálně pedagogické péče.