Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Za rodiče

                                       (předseda)

Eva KRETKOVÁ

Za zřizovatele

Marta SÝKOROVÁ

Bc. Václav ZATLOUKAL

Za školu

Mgr. Magda ZÁBRANSKÁ

Mgr. Martina VLKOVÁ - ŠARATOVÁ

Jednací řád školské rady

při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083 se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14 zřízené ke dni 1.1.2006 rozhodnutím zřizovatele – Město Přerov (usnesení č.j. 1890/62/5/2005 bod 2 písm. a), Rady města Přerova ze 62. Schůze konané dne 21.12.2005) - na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle ustanovení § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).

Čl. 2

Školská rada zasedá 2x ročně a dále dle potřeby. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem, s přihlédnutím k potřebám školy.

Čl. 3

Program jednání školské rady navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele a zřizovatele školy.

Čl. 4

Schůze školské rady svolává předseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu zasedání se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Čl. 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady, v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Čl. 8

Školská rada: (dle §168 odst..1 zákona č. 561/2004 Sb):

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Čl. 9

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst.1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst.1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona, pokud tyto projednávala.

O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel.

Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 10

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Čl. 11

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 26. 2. 2013

V Přerově dne 26. 2. 2013

Ing. Tomáš Dostal, předseda školské rady, v.r.