Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,

Přerov-Předmostí, Hranická 14, příspěvková organizace

Se sídlem: Přerov II – Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ   ŘÁD  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

 

    1)      Identifikační údaje MŠ

 

Činnost Mateřské školy vykonává právnická osoba:

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14

příspěvková organizace

Se sídlem: Přerov II – Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24

 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

1.      Za Humny 1, 751 24 Přerov, Přerov XI – Vinary

2.      Pod Skalkou 13, 751 24 Přerov, Přerov II – Předmostí

3.      Jabloňova 4, 751 24 Přerov, Přerov VII – Čekyně

 

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Věra Václavíčková

Kontakty:       telefon 581 211 739

                    mobil  +420 733 459

                    web: zsjakprerov.ic.cz

                    e-mail: info@zsjakprerov.cz

 

Telefonní kontakty odloučených pracovišť: 

1.      MŠ Vinary: 724 103 421

2.      MŠ Pod Skalkou 13: 724  211 277

3.      MŠ Čekyně: 739 328 069


    2)      Úvodní ustanovení

 

Obsah školního řádu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, (např. vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

 

Školní řád upravuje

 

·    podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

·     provoz a vnitřní režim školy,

·   podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

·     podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

 

Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

I.     Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a 
       podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

     ·      Zákonní zástupci předávají dítě pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

     ·      Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka MŠ přímo 
      ve třídě, popřípadě na školní zahradě.

 • V případě vyzvedávání dítěte jinou osobou podá zákonný zástupce předem písemný souhlas. Bez tohoto souhlasu se dítě vydává pouze zákonným zástupcům.

 

     ·     Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

     a.    pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

     b.    informuje telefonicky ředitelku školy,

     c.    řídí se postupem doporučeným MŠMT  - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 
     359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí 
     na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
     předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

 

1.1.Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.
 • podávat stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ třídní učitelce, ZŘŠ, popř. ředitelce školy, která je vyřídí.
 • spolupracovat s MŠ s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí.
 • být informován o programu MŠ a průběhu vzdělávání dítěte v rámci oddělení, viz nástěnka u třídy.
 • spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení problémů.

 

1.2.Povinnosti zákonných zástupců:

 • zákonní zástupci dítěte jsou povinny oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně,
 • zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé,
 • zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte,
 • zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..),
 • zákonní zástupci dítěte jsou povinni ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Úplata se stanoví podle § 123, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.      Informace o stanovené částce jsou zveřejňovány na nástěnce a webu školy. V posledním ročníku MŠ je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně.

 

Podmínky pro úhradu úplaty:

Poplatek je uhrazen na kalendářní měsíc vždy do 15. dne v měsíci na účet 9437831/0100, VS dle tříd, SS je datum narození dítěte.

Zákonný zástupce uhradí celkovou sumu za každý započatý měsíc. Poplatek je třeba uhradit i za dítě, které je přihlášené, ale do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání je možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce a doložení potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze.

 

1.3. Práva dítěte:

 • dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku...),
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...),
 • dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...). 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

1.4.Povinnosti dítěte:

 • dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami

 

1.5. Přijímací řízení do mateřské školy

 

·         Předškolní vzdělávání organizujeme pro děti ve věku od tří (výjimečně i mladší) 
do šesti let (i starší, pokud byl povolen odklad povinné školní docházky, § 34 odst. 1 školského zákona).

·         Termín, místo a dobu zápisu a podání žádosti k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Termín zápisu je zveřejněn prostřednictvím plakátů, místního tisku, webových stránek školy, vývěskou (§ 34 odst. 2 školského zákona)

·         O přijetí do MŠ rozhoduje písemně ředitelka školy zasláním Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b. školského zákona).

 • Systém zařazování dětí do MŠ se řídí aktuálními kritérii pro zařazování dětí do MŠ.   K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • V případě, že má mateřská škola volnou kapacitu, může být dítě přijato i v průběhu školního roku.

 

1.6. Docházka dítěte do MŠ

·         Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů

·         Rodiče předávají do mateřské školy dítě osobně nebo prostřednictvím jimi pověřené osoby. Toto pověření musí být písemné a potvrzené ředitelkou mateřské školy.

·         Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně oznámí mateřské škole.

·         Při příznacích onemocnění během pobytu v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

·         Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně (osobně nebo telefonicky).

 

1.7.Ukončení docházky dítěte

 

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění ukončit předškolní vzdělávání 
(Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35), 
jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo stravné ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady,
 • na vlastní žádost zákonného zástupce dítěte.

 

II.         Provozní řád MŠ v souladu s Vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

     -          Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci dítěte dva měsíce před změnou.

     -          Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

     -          Obecné podmínky provozu:

 

a.     Z důvodu zajištění bezpečnosti, jsou budovy uzamčeny, rodiče i návštěvy se do budovy dostanou po zazvonění.

 

b.    Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,30 hod., a to telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

c.     Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

d.    Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.


Pracoviště MŠ: Za Humny 1, 751 24 Přerov, Přerov XI – Vinary

Celodenní provoz MŠ je od 6:15 do 16:30 hodin

Počet tříd: 2 Veverky, Zajíčci

Svoz dětí do MŠ: 7,01h ze zastávky Náměstí TGM – autobus 102

Zahájení provozu ve třídě Veverek se do 7,30 hodin scházejí děti obou tříd.

Ukončení provozu: 16,15h – 16,30h svoz dětí do města – ze zastávky Vinary - autobus 102.

 

 

Pracoviště MŠ: Pod Skalkou 13, 751 24 Přerov, Přerov II – Předmostí

Celodenní provoz MŠ je od 6:15 do 16:00 hodin, třída Včeliček 8,00 -15,00hodin

Počet tříd: 4 Včeličky, Berušky, Kopretina, Mateřídouška

Zahájení provozu v kmenových třídách, pouze děti Včeliček se schází do 8,00 hodin dle pevně stanoveného harmonogramu.

Ukončení provozu: 16,00h

 

 

Pracoviště MŠ: Jabloňova 4, 751 24 Přerov, Přerov VII – Čekyně

Celodenní provoz MŠ je od 6:15 do 16:00 hodin.

Počet tříd: 2 Sluníčka, Sovičky

Svoz dětí do MŠ: 6,53h ze zastávky Předmostí, dům služeb, autobus 4, 5

Zahájení provozu v 6,15h - od 7,15 hodin se děti rozchází do svých tříd.

Ukončení provozu: 15,30h vždy 1 třída, druhá třída ukončuje provoz v 16,00h – 16,09h svoz dětí do města – ze zastávky Čekyně škola -  16,15h předávání dětí na zastávce Předmostí škola - autobus 4, 5.

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.


III.           Vnitřní režim MŠ:

 

 • V MŠ vzděláváme děti podle školního vzdělávacího programu „Barevný svět kolem nás“ a organizujeme zájmové kroužky dle zájmu rodičů a dětí.
 • Režim dne a organizace vzdělávání je flexibilní, abychom mohli reagovat 
  na aktuální změny a potřeby dětí.
 • Při vstupu nového dítěte do MŠ doporučujeme individuálně přizpůsobený adaptační režimkterý dle osobní povahy dítěte dohodne zákonný zástupce s třídní učitelkou.IV.           Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

·         Za bezpečnost dítěte v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školya to od převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

·         Rozhodnutím ředitelky školy může být při vyšším počtu dětí nebo specifické činnosti (divadlo, výlet…) určena další osoba zajišťující bezpečnost dětí, např. školnice tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

·         V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činnosti účastní, vždy vedoucí zájmového kroužku, a to od doby převzetí dítěte od třídní učitelky do doby jejich předání třídní učitelce.

·         Děti jsou pojištěny proti úrazu u České pojišťovnya to na všechny akce, které školy pořádá.

·         V oblasti prevence rizikového chování se zaměřujeme na oblast šikany, intolerance, násilí a diskriminace.

 

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména

 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 

pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

 

sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

     ·    Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

    ·   V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

     ·    Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.


V.                Podmínky zacházení s majetkem školy

 

 • Mateřská škola se pravidelně zaměřuje na prevenci v oblasti vandalizmu.
 • Náhradu za úmyslné poškození majetku MŠ dítětem, pověřenou osobou nebo zákonným zástupcem bude škola požadovat na zákonném zástupci.
 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a předání dítěte učitelce, po dobu jednání se zaměstnanci školy a po dobu dohodnutou s učitelkou.
 • Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době stanovené pro přijímání dětí. Vždy je zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

      ·         Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.


VI.            Ostatní ustanovení

 

 • Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dítěte 
  nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí.
 • Ve škole není povolena činnost politických stran a hnutí, ani jejich propagace.

  

VII.        Účinnost Školního řádu MŠ

Účinnost Školního řádu MŠ je od: 1. 9. 2014.

                                                                                        …...………………………………………

                                                                       Mgr. Bc. Věra Václavíčková

                                                                         ředitelka školy

                                                                    Základní škola J.A. Komenského a Mateřská škola,

                                                                          Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14,

                                                                                příspěvková organizace