Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


1. Předem známá nepřítomnost žáka ve vyučování (uvolňování žáka z vyučování)

 

1.1      Při nepřítomnosti žáka ve vyučování nepřesahující jeden den (návštěva lékaře, rodinné důvody) je třeba omluvit žáka nejpozději jeden den před touto nepřítomností a to písemně v žákovské knížce. Tu žák předloží třídnímu učiteli a ten žádost posoudí.

 

1.2     Pokud je třeba uvolnit žáka z vyučování na dobu delší jednoho dne (vážné rodinné důvody), požádá zákonný zástupce ředitele školy písemně (formát žádosti A4) prostřednictvím třídního učitele o uvolnění minimálně 3 dny před touto skutečností. Ředitel žádost projedná s třídním učitelem a sdělí své rozhodnutí na kopii žádosti, kterou předá žákovi.

 

1.3       Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady (§ 50 z. č. 561/2004 Sb.). 

 

1.4      Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 z. č. 561/2004 Sb. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky (§ 50 z. č. 561).                         

 

2. Předem neznámý důvod nepřítomnost žáka ve vyučování (nemoc, mimořádné rodinné důvody)

 

2.1.   Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

 

2.2.   Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a omezení záškoláctví, informuje zákonný zástupce žáka školu o nepřítomnosti žáka na vyučování telefonicky (581 211 739) nebo mailem info@zsjakprerov.cz nejpozději do 14:00 hodin prvního dne nepřítomnosti.

 

2.3.  Důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování je zákonný zástupce povinen doložit písemně v žákovské knížce. Žák sám předloží žákovskou knížku s omluvenkou svému třídnímu učiteli v den opětného příchodu do školy.

 


  3. Všeobecné podmínky

 

   3.1. V případě nevolnosti žáka, informuje škola zákonného zástupce a domluví s ním další    

           postup. Žák bude předán osobně zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 

                  3.2. V případě pochybnosti má škola právo ověřit si důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování.

 

                  3.3.  Žák si doplní zameškané učivo podle pokynů vyučujícího.


POKRAČOVAT ZDE                                                                          ZPĚT