Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Společná informační schůzka bude ve čtvrtek 5. 2. 2015 v 17,30.

POZOR !!!

ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY V R. 2015

- týká se čtyřletých oborů s maturitou a víceletých gymnázií

 

- v roce 2015 probíhá pilotní ověřování jednotných testů jako součásti přijímacího řízení na
  SŠ;

- k účasti se přihlásila asi polovina středních škol (v Olomouckém kraji, mimo jiné většina  gymnázií);

- seznam přihlášených škol je na stránce:

  http://www.cermat.cz/seznam-prihlasenych-skol-pilotni-overovani-2015-1404035035.html

- jednotné testy jsou z matematiky a českého jazyka a literatury (ukázky testů a cvičné testy  
  budou zveřejněny na stránce:
  http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html - pod příslušným odkazem);

- náplň testů odpovídá požadavkům běžného učiva ZŠ;

- jsou určeny konkrétní termíny konání testů

  (15.4.2015  – čtyřleté obory, 16.4.2015 – víceletá gymnázia);

- ředitel každé SŠ určí jaký podíl v požadavcích pro přijetí uchazeče bude mít výsledek jednotných testů 
  (kritéria  zveřejní do 31.1.2015);

-  uchazeč vykoná jednotné testy pouze jednou, a to ikdyž se hlásí na dvě školy a obě požadují výsledky
   z testování; ( testy jsou zpracovávány centrálně a výsledky budou poskytnuty všem přihlášeným
   školám);

- také školy, které se k testování nepřihlásily, mají své vlastní požadavky pro přijetí
  (zveřejní do 31.1.2015).


INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM

- pokud podává uchazeč přihlášku na dvě školy/dva obory, uvádí vybrané ŠKOLY NA OBOU PŘIHLÁŠKÁCH
  VE STEJNÉM POŘADÍ a to PODLE PREFERENCE (tj. tu školu o kterou mám větší zájem, uvedu jako první
  a to na obou přihláškách);

- pokud požaduje jedna škola nějaké konkrétní zvláštní informace, doplní se pouze na jednu přihlášku
  (ta bude předána konkrétní škole);

- pokud se na škole, kterou uchazeč uvede jako první v pořadí, jednotné testy nekonají a na škole druhé
  v pořadí ano, bude uchazeč konat testy na škole uvedené jako druhé. Pokud jednotné testy nekoná ani
  jedna z vybraných škol, uchazeč se jednotného testování neúčastní.


Další zdroje informací:

- výchovná poradkyně   (leden – březen)

   ÚT   8.00 – 10.00,    14.00 – 14.30

   ČT   9.30 – 11.30      první čtvrtek v měsíci 15.30 – 17.30

  PO DOHODĚ I JINDY  ( tel: 581 211 739,  mail: zsjak.vlkova@centrum.cz)

 

- http://www.cermat.cz/

- http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

- http://www.kr-olomoucky.cz/skolstvi-mladez-a-sport-cl-18.html

I. PŘIHLÁŠKA pro obory s talentovou zkouškou a konzervatoře

- termín podání: do 30. listopadu 2014

- termín talentových zkoušek – v lednu 2015

- Pokud žák nebyl přijat, může podávat přihlášky na ostatní střední školy (viz  

  dále)

- pokud žák byl přijat, potvrdí svůj zájem do 10 dnů podáním zápisového lístku

- od tohoto školního roku - NOVÉ  FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK

 

II. PŘIHLÁŠKA pro obory bez talentové zkoušky

A) 1. kolo přijímacího řízení

- termín podání přihlášky : do 15. března 2015

- možnost podat 2 přihlášky

- možnost podat přihlášky na 2 různé střední školy, nebo i 2 přihlášky v jedné   

  škole, na různé obory

- přihlášky připraví základní škola na základě Vámi předložených údajů

- nezapomeňte přiložit další potřebné doklady (zpráva z pedagogicko-psychologické   

  poradny, nebo SPC – nutné vyžádat, nebo projít vyšetřením; zpráva z vyšetření   

   odborného lékaře; kopie diplomů z krajských soutěží apod.)

- potvrdit lékařem (v případě dlouhodobých zdravotních problémů je vhodné s lékařem       

   prokonzultovat vhodnost konkrétního studijního oboru před podáváním přihlášky)


B) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

- informace o jejich podobě zveřejní střední škola do 31. 1. 2015

- termíny v prvním kole přijímacího řízení: 22. 4. – 30. 4. 2014

  (SŠ předem zveřejní termíny, uchazeč si vybere a uvede na přihlášce)

- pozvánku obdržíte nejpozději týden před termínem

 

C) PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ

- termín zveřejnění rozhodnutí: nejdříve 22. 4. 2014

- seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole  

  (SŠ) a také způsobem umožňujícím dálkový přistup (internet). Uchazeči jsou

   zveřejněni pod individuálním kódem, který jim byl pro přijímací řízení přidělen.

- rozhodnutí o nepřijetí je rozesíláno poštou. (pokud nebudete zastiženi doma,    

  ukládá se na poště po dobu 5 pracovních dnů)

 

D) ZÁPISOVÝ LÍSTEK

- odevzdat na střední školu do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

- vydá základní škola do 15. 3. 2015

- lze uplatnit jen jednou (výjimka - v případě, že byl uchazeč přijat v jiné škole

  na základě odvolání)

 

E) ODVOLÁNÍ

- po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů

- podává se krajskému úřadu prostřednictvím ředitele střední školy

 

F) 2. KOLO a DALŠÍ KOLA přijímacího řízení

- neomezený počet přihlášek

- sledovat nabídku volných míst na SŠ a termíny přijímacího řízení

- přihlášku vydá ZŠ

 

G) INFORMACE

Všechny kroky přijímacího řízení vychází z legislativních předpisů:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2010 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Podrobnější informace o přijímacím řízení

Jsou průběžně zveřejňovány rovněž na webové stránce MŠMT:

 www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

Dále na webových stránkách jednotlivých krajů a škol

(např. http://www.kr-olomoucky.cz/skolstvi-mladez-a-sport-cl-18.html)

ODVOLÁNÍ

Rozhodnutí o nepřijetí žáka obdržíte písemně.

Jestliže žák není ke studiu přijat, má právo na odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolat se může každý zletilý uchazeč do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, za nezletilé uchazeče se odvolává jeho zákonný zástupce (jeden nebo oba rodiče).

Odvolání proti nepřijetí ke studiu se adresuje škole, kde se žák ucházel o přijetí. O tomto odvolání rozhoduje příslušný Krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu.

Odvolací komise posuzují na základě kritérií výsledky a důvody neúspěchu uchazeče v přijímacím řízení uvedené v odvolání, a to jen ty závažné, kterými nejsou např. často uváděné stresy, indispozice, zdravotní či psychické stavy apod.

Pro vaši kontrolu je vhodné odeslat dopis DOPORUČENĚ.

Příklad odvolacího dopisu

 

                                                        Střední průmyslová škola

                                                        Ing. Jan Nový - ředitel

                                                        nám. Přemysla Otakara  20

                                                        779 00 Olomouc

                 

                                                         Přerov 29. dubna 2014

 

 

Věc: Odvolání proti nepřijetí ke studiu

 

Odvolávám se proti rozhodnutí č. 12345/2014ze dne 25. 4. 2014 o nepřijetí mého syna Pavla Nového, nar. 14.3.1997, bytem Hranická 14, Přerov – Předmostí, ke studiu oboru Informační technologie, kód 1820M/01.

 

Syn podal přihlášku na obor Informační technologie a nebyl ke studiu přijat. Svoje odvolání odůvodňuji takto: Syn má již od 4. třídy dlouhodobý zájem o výpočetní techniku, v 8. třídě se zúčastnil matematické olympiády v rámci okresu a umístil se na druhém místě. Jeho školní průměr se pohybuje v rozmezí od 1,6 do 1,9.

Domnívám se proto, že studium uvedeného oboru odpovídá jeho schopnostem a zájmům.

 

S pozdravem

 

 

                                                        …………………………

                              jméno a podpis zákonného zástupce nezletilého žáka)

Vzor odvolacího dopisu

                                                                           Střední průmyslová škola

                                                                                                               Ing.  Jan Nový - ředitel

                                                                                                               nám. Míru 20

                                                                                                               181 00 Praha 2

                            (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)

 

                                                                                                                Přerov 29. dubna 2014

 

 

Věc: Odvolání proti nepřijetí ke studiu

 

Odvolávám se proti rozhodnutí …………………………(zde uvést číslo, pod kterým je rozhodnutí o nepřijetí vedeno) ze dne (napsat datum vydání rozhodnutí) o nepřijetí mého syna/mé dcery………….nar. ………………., bytem ………………………, (uvést konkrétní informace) ke studiu oboru ……………………………………… (napsat název a kód oboru)

 

(Takto formulované odvolání je zcela postačující. Můžete však uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno – např. dlouhodobý zájem o obor, účast v soutěžích, aktivity v rámci školy i mimoškolní činnost související s oborem) 

S pozdravem

 

 

                                                                       …………………………

                                               (jméno a podpis zákonného zástupce nezletilého žáka)