Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


  NAUČ SE PADAT – JUDO DO ŠKOL

                                                                                                V Olomouci dne 6. července 2014         

Český svaz juda na základě memoranda o spolupráci mezi presidentem Evropské unie juda panem Segrey Soloveycikem, místopředsedou Českého svazu juda Mgr. Petrem Smolíkem a hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořilem ze dne 1. března 2014 v Praze zahajuje projekt „Nauč se padat -  judo do škol“ na vybraných školách v Olomouckém kraji od září 2014.

Úvod

Česká republika je mezi 10-ti vybranými státy v Evropě, ve které je Evropskou unií juda podporován projekt Judo do škol. V některých státech v Evropě je projekt podporován státem a memorandum o podpoře projektu je podepsáno na státní úrovni (Chorvatsko, Portugalsko). V ČR byl vybrán Českým svazem juda Olomoucký kraj pro svou vzestupnou tendenci výsledků mládeže v posledních letech. Evropská unie juda a Český svaz juda (dále ČSJU) tímto projektem hodlá přispět ke zvýšení pohybových aktivit dětí v 1. - 3. třídě ZŠ.

 Judo je studií UNESCO zařazeno mezi 5 sportů všestranně rozvíjejících pohybovou zdatnost a koordinaci. I na základě studie O zdraví a životním stylu dětí a školáků z roku 2010: "Health Behaviour in School aged children WHO Collaborarative Cross-National study", která je vysoce alarmující a mapuje nedostatečné množství pohybu dětí v České republice a která byla v r. 2013 prezentována v Parlamentě ČR, se Olomoucký kraj rozhodl tento projekt podporovat.

 Varianty projektu a jejich zabezpečení

V rámci projektu budou realizovány dvě základní varianty pro 1. až 3. třídu ZŠ:

10-ti týdenní kurz: v průběhu tří let budou mít všechny školy v Olomouckém kraji možnost absolvovat tento kurz s důrazem na pádové techniky.

Kmenové třídy: bude začleněna 3. hodina TV po dobu celého školního roku se zaměřením na pádové techniky a základy juda.

Personální zabezpečení kurzů je cvičiteli juda. Kmenové třidy jsou zabezpečeny pedagogy dané školy, případně doplněny o trenéry juda.

Cíle

Projekt si klade dva hlavní cíle.

První hlavní cíl je umožnit široké veřejnosti v rámci 10-ti týdenního kurzu osvojení si základů pádových technik a předcházet úrazům spojeným s nekontrolovanými pády při jakékoliv pohybové činnosti.

Druhým hlavním cílem je začlenění 3. hodiny TV do pravidelného týdenního režimu školy.

Dílčí cíle

    1)     Vytvoření metodického DVD materiálu pro jednotlivé ročníky.

    2)     Realizovat vstupní, průběžnou a výstupní evaluaci dokládající výsledky pokusného ověřování.

    3)     Výrazným aspektem juda je vštěpování úcty, sebekontroly a respektu k sobě samému, ke spolužákům  
       a k pedagogům.

    4)      Duševní a fyzický rozvoj jedince jako celku.

    5)      Rozvoj základních pohybových schopností s nasměrováním k vhodné pohybové aktivitě mimo školní
       TV.

    6)      Tělesný pohyb je nedílnou součástí každodenního života.

 

Metodika

     V procesu výuky jsou využívány tyto metody práce: demonstrace jednotlivých cvičení učitelem, názorné předvádění, didaktické hry a hry s činností intuitivního poznávání, video ukázky.          

    V průběhu vedení projektu budou provedeny evaluační aktivity mapující změny postojů a pohybového chování žáků kmenových škol.

           Rámcový harmonogram projektu

            Tab. 1. Rámcový harmonogram projektu

Rok 2014 1. pololetí:

–        leden 2014: ČSJU byl osloven Evropskou unií juda

–        březen 2014: bylo podepsáno memorandum o porozumění v Praze, proběhl edukační seminář
    v Olomouci.

–        květen až červen 2014: výběr kmenových škol, sestavení týmu lektorů pro vybrané školy.

Školní rok 2014/2015

–        Zahájení etapy seznamování se s projektem v rámci škol Olomouckého kraje.

–        Zahájení projektu na kmenových školách.

–        Sběr průběžných dat v rámci evaluace projektu.

Školní rok 2015/2016

–        Zahájení etapy seznamování se s projektem v rámci škol Olomouckého kraje.

–        Zahájení projektu na kmenových školách.

–        Sběr průběžných dat v rámci evaluace projektu

Školní rok 2016/2017

–        Projekt probíhá na kmenových školách a je dokončována etapa seznámení se s projektem  
    formou 10-ti týdenních kurzů ve školách Olomouckého kraje.

–        Vyhodnocení projektu v Evropském kontextu při konání shromáždění Sport Acordu.

Tab. 2 Evaluační nástroje

Pohyb

–        dotazníky a rozhovory pro vedoucí pracovníky škol

–        dotazníky a rozhovory pro pedagogické pracovníky škol

–        dotazníky a rozhovory pro žáky

–        diagnostika pohybové aktivity žáků (24hodinové časové snímky)

–        diagnostika tělesné zdatnosti žáků (fittesty)

–        diagnostika postojů žáků k pohybovým aktivitám

–        diagnostika postojů rodičů k pohybovému režimu a chování žáků

Závěr

            Generálními partnery projektu jsou Evropská unie juda, Český svaz juda a Olomoucký kraj. Hlavními partnery jsou jednotlivé obce Olomouckého kraje. Očekává se zvýšená cílená pohybová aktivita dětí v 1. - 3. ročníku ZŠ, která bude mít kladné následky pro jejich budoucí aktivní styl života.

 

Mgr. Jiří Štěpán

Český svaz juda http://www.czechjudo.org/

Evropská unie juda http://www.eju.net/judo-at-school