Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Činnost školního metodika prevence:

Metodická a koordinační
• Koordinace a tvorba preventivního programu školy.
• Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
   závislostí,
násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a
   kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších typů rizikového chování.

• Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do
   vzdělávacího procesu integraci žáků/cizinců, prioritou je v rámci tohoto procesu prevence
   rasismu a xenofobie.

Informační
• Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách. 
   programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.

• Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy, získávání nových odborných informací
   a zkušeností.

Poradenská
• Vyhledávání a pedagogická diagnostika žáků s rizikovými projevy, poskytování poradenských  
   služeb 
těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího  
   odborného pracoviště.

• Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
   rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.