Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3.1      Zaměření školy

3.1.1   Historicko-přírodovědné zaměření

Škola se nachází v historicky významné lokalitě Předmostí a má tedy předpoklad být významným činitelem ovlivňující dění v tomto regionu. Důležitá je i možnost využití přírodního prostředí blízkého okolí. Již dříve se osvědčilo spojení teorie s praxí pomocí školní naučné stezky Po stopách lovců mamutů, která je využívána v jednotlivých naukových předmětech, pro praktické činnosti žáků a přípravu a realizaci projektů se začleněním průřezových témat. Z toho plyne historicko-přírodovědné zaměření školy.

3.1.2   Zaměření na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

                Ve škole je podporován rozvoj osobnosti každého žáka a respektovány jeho individuální zvláštnosti a možnosti. Tím je vytvářeno příznivé klima pro výchovu a vzdělávání žáků podporou sociálních vztahů a vytvářením pocitu jistoty a bezpečí, což hraje nezastupitelnou roli při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Usilujeme o výchovu lidí aktivních a pracovitých, vzdělaných a kultivovaných, tolerantních, vstřícných a spolupracujících. Vytváříme komplexní základ znalostí pro proces celoživotního vzdělávání a celoživotního učení.

3.3         Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3.1      Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

                Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).

                V základní škole je nutné vytvářet žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb

                V rámci naší školy mohou všichni žáci a jejich zákonní zástupci využít služeb školního poradenského pracoviště. Jeho činnost je zaměřena především na pomoc žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (účast na vypracování IVP, rehabilitační cvičení…)

                Žáci s poruchami učení a chování. Tito žáci jsou integrování v běžných třídách. Ve spolupráci s poradenskými institucemi (PPP OK a SPC) je zajišťována odborná diagnostika. Výchovný poradce je v kontaktu s třídními učiteli všech tříd především na 1. stupni a společně s učiteli vyhledá žáky, u nichž se objevují příznaky některých vývojových poruch.

                Ve 2. polovině 1. ročníku probíhá pravidelně depistáž prováděná pracovníkem odborného poradenského zařízení.

                Na vyšetření v PPP OK jsou žáci všech ročníků odesíláni se souhlasem rodičů. Na základě doporučení poradenského zařízení jsou žáci zařazování do reedukační péče. Podle zájmu rodičů je na základě odborného posudku vypracován pro žáka individuální vzdělávací plán (IVP), který zahrnuje i metody práce a způsob hodnocení výsledků vzdělávání a také dohodu o vzájemné úzké spolupráci rodiny a školy.

                Na 1. stupni IVP v zásadě zahrnuje dvě části – individuální přístup v běžných vyučovacích hodinách (řízené změny činnosti, tolerance neklidu, pomoc při nepochopení zadání apod.) a individuální práci v rozsahu stanoveném v „doporučení k integraci“. Zpravidla se jedná o 1 hodinu týdně, která je věnována reedukačním postupům, individuálnímu opakování a třídění učiva, s využitím vhodných edukačních programů na PC. Tuto individuální práci realizují proškolení pedagogové.

                Také na 2. stupni  IVP zahrnuje dvě části – individuální přístup v běžných vyučovacích hodinách (tolerance neklidu, pomoc při nepochopení zadání, využívání přehledů probíraných jevů, slovníku, tabulek… ) a individuální práci v rozsahu stanoveném v „doporučení k integraci“. Zpravidla se jedná o 1 hodinu týdně, která je věnována reedukačním postupům, individuálnímu opakování a třídění učiva, přípravě na samostatnou práci s přehledy probíraných jevů a orientaci v nich.  Žákovi se věnují především učitelé jazyků a matematiky, podle potřeby i jiných předmětů ve spolupráci s třídním učitelem.

                Na základě doporučení PPP OK s jednotlivými žáky pracuje asistent pedagoga, který se věnuje žákovi při práci ve třídě, případně individuálně.    

                V případě, že rodiče nemají zájem o vypracování IVP, je žákům věnována individuální péče v jednotlivých vyučovacích hodinách podle potřeby (tolerance neklidu, úpravy písma, zkracování psaných textů či nahrazování doplňováním apod.).

                S doporučeními vydanými odborným poradenským pracovištěm a se zněním IVP jsou seznámeni všichni vyučující, kteří se žákem pracují.

                Všichni pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s problematikou práce s dětmi s poruchami učení a chování a jsou průběžně seznamováni s novými přístupy v této oblasti.

                Žáci s tělesným postižením jsou vzděláváni v běžné třídě s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. Individuální práce mimo běžné vyučování je organizována podle potřeb žáka. Velkou výhodou školy je zajištění bezbariérového vstupu do všech částí budovy.

                Žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni v běžné třídě s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. Jsou respektovány individuální zvláštnosti a specifické projevy žáka. Podle potřeby je upraveno prostředí části školy i režim zvonění.

3.3.2   Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním

                Za žáky se zdravotním znevýhodněním se považují především žáci, kteří na základě vyšetření odborného poradenského pracoviště nebyli zařazení k integraci, ale je doporučován individuální přístup ve výuce i klasifikaci. Těmto žákům je věnována pozornost v jednotlivých vyučovacích hodinách a nabídnuta možnost individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími podle potřeb žáka.

                Dále do této skupiny patří žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází, nebo se výuky účastní jen částečně (podle rozhodnutí vydané ředitelem školy). Těmto žákům je podle potřeby vypracován individuální vzdělávací plán, je dbáno na spolupráci s rodinou, individuální přístup pedagogů i na zájem a pochopení spolužáků tak, aby se tito žáci mohli snáze začlenit zpět do třídního kolektivu. Podle potřeby jsou dlouhodobě nemocní žáci vyučováni doma formou pravidelných konzultací s jednotlivými vyučujícími.

3.3.3   Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

                Žákům pocházejícím ze sociálně znevýhodňujícího prostředí je věnována potřebná péče především v prvních ročnících školní docházky. Podle potřeby se jedná o nácvik hygienických a pracovních návyků (ve spolupráci třídního učitele a vychovatelek školní družiny). Důležitou součástí je spolupráce s rodinou – motivace k řádnému plnění školních úkolů, přípravě pomůcek na vyučování, pravidelné docházce do školy a také spolupráce se sociálními pracovníky OSPD.

                Ve vyšších ročnících je věnována pozornost prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.

                Žákům přicházejícím v rámci migrace bude podle potřeby vypracován individuální vzdělávací plán, v němž bude věnována pozornost osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Zkušenosti z vlastního sociokulturního prostředí žáka a jeho rodiny je možné využít k obohacení výuky v různých předmětech. Tím je mimo jiné posilována tolerance kulturních a etnických odlišností mezi žáky.

3.4   Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

                Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech i respekt k osobnosti žáka, která je často jednostranně vyhraněná, což sebou může nést neúspěchy v jiných oblastech vzdělávání, v sociálních vztazích a z toho vyplývající možné výkyvy chování.

                Pro žáky mimořádně nadané v jednotlivých oblastech jsou v konkrétních předmětech připravovány obtížnější úkoly vyžadující vyšší logické myšlení – např. v matematice, fyzice; individuální práci s odbornou literaturou – v přírodních i humanitních vědách. Žáci jsou přizváni ke spolupráci s pedagogem při společné výuce ve třídě, např. doprovod na hudební nástroj, předzpívání – v hudební výchově, předvedení cviků, vedení speciálně zaměřené rozcvičky v tělesné výchově. Ve výtvarné výchově je jim častěji umožněna volná tvorba, jsou seznamováni s různými i méně obvyklými výtvarnými technikami.  

                 V některých případech u mimořádně nadaných žáků je možné po dohodě s rodiči a konzultaci s PPP zařadit žáka pro výuku konkrétního předmětu do vyššího ročníku, nebo umožnit jeho přestup do vyššího ročníku. V obou případech je žákovi věnována zvýšená pozornost v oblasti sociální, aby se zabránilo projevům sociálně patologických jevů.

                Obecně jsou nadaní žáci vedeni k rozvíjení svého talentu prostřednictvím aktivit nabízených střediskem volného času, základními uměleckými školami, jazykovými školami pro mládež a různými sportovními oddíly.

                V rámci společných školních aktivit jsou přizváni ke spolupráci při jejich organizaci, přípravě zábavných i poučných aktivit a k pomoci mladším spolužákům při zvládání připravených úkolů.

                Pokud mají zájem, mohou své nadání uplatnit v nejrůznějších soutěžích a olympiádách.

 

Zkratky:

PPP OK – Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

SPC – speciálně pedagogické centrum

IVP – individuálně vzdělávací plán

 

UČEBNÍ PLÁN     - k nahlédnutí v kanceláři školy

 

UČEBNÍ OSNOVY     - k nahlédnutí v kanceláři školy