Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmFlorbal pro MŠ a ZŠ

pro MŠ (5-7let) pro ZŠ (8-11let)

Florbal je kolektivní sport podobný hokeji. Hraje se v tělocvičně nebo na venkovním hřišti s pevným povrchem lehkým dutým míčkem s plastu. Ke hře hráči používají speciální florbalové hole.

V kroužku se děti učí základům techniky florbalové hry, zvyšují si fyzickou zdatnost, pohybové dovednosti a všestrannost, učí se taktice, smyslu pro fair play, týmové spolupráci, odpovědnosti, soutěživosti. V průběhu roku se účastní soutěží a turnajů.

Časová dotace:   2x týdně 60 minutFotbal

(od 8 let)

Kroužek bude probíhat na hřišti, v zimním období v tělocvičně.

Cílem tréninkové činnosti je zvyšování fyzické zdatnosti, pohybových dovedností, všestrannosti, odpovědnosti a sebekázně. Děti se učí smyslu pro fair play a týmové spolupráci. V průběhu roku se účastní soutěží a turnajů.

Časová dotace:  2x týdně 60 minut

 

Judo

(od 9 let)

Judo je velmi rozšířený upolový sport. Cvičí se v tělocvičně na speciální žíněnce.

Časová dotace: 2x týdně 60 minut

 

Survivor camp

(od 8 let)

Motto:

 „Každý se může dostat do situace kdy je jeho život ohrožen. Připravení mají větší šanci přežít.“

Náplň kroužku - základy přežití v přírodních podmínkách (oblečení, výstroj
a vybavení jednotlivce pro pobyt v přírodě, topografie, základy přenocování v přírodě, oheň, strava, voda, přesuny v terénu, signalizace, základy první pomoci, předpověď počasí v přírodě, základy sebeobrany).

Kroužek bude probíhat v učebně (teoretická příprava), tělocvičně (sebeobrana), v přírodě (praktické dovednosti).

Časová dotace:  1x týdně 2 hodiny

 

Turistický – Mladý cestovatel „nejen prstem po mapě“

(6-10 let)

Kroužek, který je určen všem, kteří mají chuť ,,potrápit“ nožky, poznávat krásy našeho kraje, a něco nového se dozvědět. Možná na nás bude čekat malé dobrodružství.

Cílem je přivést děti k jinému druhu pohybu, lásce k přírodě, rozvíjet komunikaci, samostatnost a zároveň spolupráci a vzájemnou pomoc. Děti se naučí základům orientace v mapě a terénu, pohybu po turistických značkách, zvládnou naplánovat společný výlet.

Časová dotace: jednou měsíčně (v sobotu nebo neděli)

                             Výšlapu se mohou zúčastnit i rodiče.                                                                                                                                                                           

 

Taneční školička – Veveřičky

(3-6let)

Kroužek bude zaměřen na  taneční, pohybové a herní aktivity. Půjde o jednoduché tanečky a sestavy, lidové písně, tance a různé pohybové hry. Budeme rozvíjet pohybovou improvizaci. Součástí hodiny bude i závěrečná relaxace.

Cílem je naučit děti správnému držení těla a koordinaci pohybů, naučit je vnímat hudbu a rytmus,  rozeznávat melodie, spolupracovat při hrách s ostatními dětmi, rozvíjet osobnost. Děti se naučí hravou formou kladně přijímat svoje tělo. Zjistí,  jak ho správně protahovat, jak ho nechat odpočívat. 

Výsledky aktivit mohou rodiče zhlédnout při různých vystoupeních během roku.

Časová dotace:  2x týdně 45 minut

 

Bludičky

(6-10let)

Kroužek nabízí rozšiřování základních pohybových dovedností a návyků. Cílem je rozvíjet schopnost spojení pohybu s hudbou, baletní průpravu a taneční improvizaci, cit pro rytmus, správné držení těla, sebekázeň, týmovou spolupráci. Pohybové aktivity jsou doplněny o základy cvičení s míčem, švihadlem, závojem a cvičení na nářadí (hrazda, koza, kruhy, filc). Výsledkem aktivit bude secvičení parketové choreografie s prvky akrobacie.

Výsledná choreografie bude prezentována na akcích SVČ , školy a na veřejnosti.

Časová dotace: 2x týdně 90 minut

 

Taneční aerobic

- přípravka (od 5 let)

Kroužek nabízí základní gymnastickou a atletickou průpravu, práci s hudbou, prostor pro rozvoj individuálních tanečních schopností. Cílem je rozvoj koordinace pohybů, zvýšení flexibility, síly, dynamiky a kondice. Je přípravou pro kroužek taneční aerobic – „Smile“.

Časová dotace: 1x týdně 60 minut

 

- „Smile“ – mladší (6-8let)

- „Smile“ – starší (od 8let)

Kroužek navazuje na získané pohybové a taneční dovednosti z přípravky.  Aktivity jsou zaměřeny na rozšíření koordinace pohybu s hudbou a zvýšení pohybového rozsahu. Během tréninků a jednodenních soustředění secvičí účastnice náročnější pohybové choreografie s gymnastickými a tanečními prvky. Účastní se soutěží a veřejných vystoupení.

Časová dotace: 2x týdně 90 minut ml.

                       2x týdně 120 minut st.

  

Hra na keyboard

(6-18let)

Keyboard je víceúčelový hudební nástroj, na němž lze uplatnit prvky klavírní a varhanní hry. Používá se jako samostatný sólový nástroj, součást orchestru nebo při hudebních a pěveckých doprovodech.

Cílem výuky hry na keyboard je rozvoj hudebnosti, estetického cítění a tvořivé činnosti. Obsahem výuky je hra z listu, harmonizace, tvorba rytmicko-harmonických doprovodů k písním a komorní hra.

Časová dotace:  1x týdně hodina (45 minut)

 

PHV – přípravná hudební výchova

(5-6let)

Cílem je hravou formou (intonační, rytmické, sluchové cvičení a hry), rozvíjet hudebnost, rytmické, metrické a tempové cítění, hudební paměť, hudební představivost, intonaci a vzbudit zájem o hudbu a hru na hudební nástroj.

Kroužek probíhá v kolektivu dětí z MŠ.

Časová dotace: 1x týdně 60 minut

 

Dramatický – Bylo, nebylo…

(od 8 let)

Při práci v dramatickém kroužku by děti měly hravou formou všestranně rozvíjet svou osobnost, nejedná se tedy pouze o "hraní divadla", ale snažíme se o rozvoj muzikálnosti, rytmu, pohybové složky, prožívání sebe sama a svých pocitů, vztahů s ostatními, "vyzkoušení si" různých rolí a situací, vcítění se, napodobení. V kroužku najde svoje uplatnění každý, kdo má zájem o tvůrčí práci v kolektivu a dokáže se při ní dobře bavit. Děti se podílí rovněž na výrobě kulis a výběru kostýmů.

Své secvičené představení pak předvedou na veřejných a školních akcích.  

Časová dotace: 1x týdně 90 minut                                                 

 

Keramika

- pro MŠ

- pro ZŠ

V keramickém kroužku se učí děti pracovat s různými druhy keramické hlíny a materiály na dekorování keramiky. Učí se modelovat figurky, sošky a misky, tvořit z hliněných plátů obrázky a reliéfy, hrníčky, vázičky a výrobky šňůrkovou technikou. Cílem je rozvíjet jemnou motoriku, fantazii, představivost, estetické cítění a kreativitu.

Své výrobky prezentují děti na veřejných akcích SVČ a školy.

Časová dotace:  1 x 90 minut (MŠ)

                        1 x 120 minut (ZŠ)

 

Výtvarné činnosti

(6-10 let)

V kroužku děti kreslí, malují, tvoří netradičními výtvarnými technikami (malba na sklo, na hedvábí, na kachlík, ubrousková technika a další). Cílem je rozvíjet u dětí fantazii, kreativitu, estetické cítění, jemnou motoriku, pečlivost, soustředění …. Děti prezentují své výrobky a podílejí se i na dekoraci prostor akcí SVČ a školy.

Časová dotace: 1x 90 minut

 

Dráteníčci

(6-10 let)

Drátenictví je opravdové řemeslo, které sahá do hluboké historie lidstva. Drátek kdysi sloužil nejen k oplétání prasklých hrnců a k výrobě domácího nádobí, ale také k tvorbě okrasných předmětů a šperků. 

V kroužku se děti naučí pracovat s drátkem, vyrobí jednoduché výrobky z drátků, korálků, kamenů a jiných přírodních materiálů a šperky.

Cílem je oblíbit si drátek, dokázat do něj vložit svou fantazii a trpělivost, vymodelovat z něj výtvarné dílko, které bude pro radost všem.

Drátkování dává dětským tvůrcům mnoho možností k seberealizaci, k aktivnímu odpočinku, učí děti soustředění a trpělivosti. 

Při práci děti poslouchají pohádky, písničky a vyprávění.

 

Přihlásíte-li Vaše dítě do kroužku "Dráteníčci" a zvládne-li drátkovací techniky, bude jistě hrdé na to, že se naučilo pravému starobylému řemeslu.

Časová dotace: 1x týdně 90 minut

 

Step by step

(6-8 let)

V kroužku si děti osvojují angličtinu podobně jako mateřštinu. Imitují hlasy z písniček, napodobují postavy z příběhu a jejich způsob vyjadřování. Slovní zásobu získávají prostřednictvím písniček a říkanek. Učí se chápat pokyny v angličtině, upevňují si vazbu slovíčko - obrázek a zlepšují si jemnou motoriku pomocí pracovních listů.

Kroužek probíhá v učebně s multifunkční tabulí, využívající moderní výukové programy a relaxační místnosti.

Časová dotace: 2x týdně 45 minut

 

Mladý „ajťák“

(od 8 let)

je počítačový kroužek určený pro všechny děti, které mají zájem o výpočetní techniku.  Práce na PC probíhá zábavnou a hravou formou. Cílem je naučit děti vytvářet dokumenty v programech Word a Excel, ovládat bezpečně internet, kreslení, obrázky a počítačovou grafiku.

  Windows - základy, soubory, složky, okna, kreslení

  Internet - organizace, adresy, protokoly, příklady, hledání

  Malování - základy kreslení na počítači

  MS Word - základy (písma, odstavce, formátování, vkládání objektů)

  Práce s výukovými programy

  Práce s Internetem – vyhledávání informací, bezpečno

  Psaní všemi deseti v nácvikovém programu

Výuka probíhá v počítačové učebně, kde má každé dítě k dispozici svůj PC.

Kroužek bude rozdělen podle věku, popř. úrovně znalostí práce na PC.

Práce žáků budou prezentovány na webových stránkách vedoucí kroužku.

Časová dotace: 1x týdně 45 minut


Mladý technik, modelář – Kutílek

(od 7 let)

V kroužku si děti osvojí základy modelářských technik, získají zručnost při práci s různými materiály (dřevo, plast, kov, sklo…) a dílenskými nástroji. Cílem je rozvoj jemné motoriky, zručnosti, fantazie, kreativity, sociálních vlastností
(samostatnost, vzájemná spolupráce, podpora, tolerance, trpělivost…).

Aktivity kroužku budou probíhat ve školní dílně. Výrobky budou děti prezentovat na akcích SVČ a školy. Budou se rovněž podílet na technické přípravě těchto akcí.

Časová dotace: 1x týdně 120 minut

 

Mateřské centrum

(pro děti a jejich rodiče na mateřské dovolené)

Klubové setkávání maminek (tatínků) a jejich dětí v útulných prostorách mateřského centra.

Budeme se s dětmi učit zpívat, tancovat, malovat…. Vše zábavnou a hravou formou, přizpůsobenou dětem. Zacvičíme si, pořádně protáhneme těla a následně budeme relaxovat. Nebude chybět maňáskové divadélko, děti se naučí manipulaci s knihou a s hračkami…. Pobyt v centru zpestříme „tematickými dny" - např. Karneval, Velikonoční tvořeníčko, atd.

Rodiče si mohou vzájemně vyměňovat své zkušenosti, nápady a podněty získané na MD a RD.

V našem centru najdete oddech od každodenních starostí, vaše dítě  bude rozvíjet a upevňovat sociální vazby a naučí se spoustu nového!

Vítáme vaše nápady a požadavky.

Časová dotace: 1x týdně – dopoledne (cca 3 hodiny)