Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmVšeobecné informace k zápisu

  

1. Termín a místo zápisu

V budově ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Přerov – Předmostí, Hranická 14

9. a 10. 2. 2014, od 14.00 do 18.00 hodin

 

2. Co k zápisu?

- rodný list dítěte (k nahlédnutí)

- průkaz k ověření totožnosti (k nahlédnutí)

- pokud je dítě nemocné, dostavte se v řádném termínu bez něj. U zápisu dohodneme náhradní termín, ve kterém přijdete s dítětem.

- rozhodnutí o odkladu - bylo-li dítě v loňském roce u zápisu (zůstává ve škole)

 

U zápisu vyplníte, nebo si stáhnete z našeho webu formulář a vyplníte jej doma (viz níže):

Žádost o přijetí

Zápisní lístek

 

3. Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. (K zápisu musí přijít všechny děti, které do 31. srpna 2015 dovrší 6 let.)

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2015 do konce června 2016, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce taktéž, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

 

4. Spádové obvody školy 

Přerov, Přerov II – Předmostí:

ulice -  1. května, Dr. Milady Horákové, Hranická, Janáčkova, Karasova, Kotkova, Olomoucká, Pod skalkou,  
           Popovická, Prostějovská, Sportovní, Staré rybníky, Teličkova, Tylova, Tyršova, U dráhy, 
U pošty,
           Zahradní

Přerov, Přerov VII - Čekyně

Přerov, Přerov IX - Lýsky

Přerov, Přerov X - Popovice

Přerov, Přerov XI - Vinary

Přerov, Přerov XII - Žeravice

Přerov, Přerov XIII - Penčice

 

5. Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna v Přerově - Kouřilkova 8,

581 217 760,  581 208 014), a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

O odklad školní zralosti musíte požádat základní školu, a to prostřednictvím žádosti.

Žádost o odklad ke stažení – odkaz Formuláře k zápisu (viz níže)

 

6. Cizinci a povinná školní docházka 

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

7. Informace o přijetí 

Své dítě najdete pod registračním číslem, které obdržíte při zápisu. Výsledky budou zveřejněny 17. února 2015 na:

     -          vstupních dveřích školy

     -          zde na webových stránkách


Formuláře k zápisu:

Zápisní lístek do 1. ročníku - zde

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání - zde

Žádost o odklad povinné školní docházky - zde