Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


1.   Bezpečnost a ochrana zdraví  (§29 z. č. 561/2004 Sb.)

 

a)      Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských
   služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro
   jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

b)      Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků a poskytuje žákům nezbytné informace k 
   zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

c)      Škola vede evidenci úrazů žáků, které vyhodnocuje a záznam o úrazu zasílá stanoveným
   orgánům a institucím.

 

Další podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 

1.      Třídní učitelé provádějí poučení o bezpečnosti na začátku školního roku (P1, P2) a dále
   podle potřeby, před prázdninami a více dny volna (P3), o čemž učiní zápis do třídní knihy.

2.      Učitelé odborných předmětů a praktických činností (F, Ch, TV, VV, ČZSP), provádějí v 
   odborných učebnách poučení o bezpečnosti v úvodní vyučovací hodině a dále podle potřeby
   (P4), o čemž provedou zápis do třídní knihy.

3.      V odborných učebnách se žáci řídí provozními řády a bezpečnostními pravidly.

4.      Za dodržování hygienických předpisů během výuky (osvětlení, větrání) odpovídají vyučující.

5.      Žáci se o přestávkách chovají ukázněně, bezpečně a klidně, respektují pokyny
   pedagogických pracovníků vykonávajících dohled. Žáci mají na paměti nebezpečí úrazu.

6.      Pokud dojde k úrazu, pracovník odpovědný za dohled nad žáky zajistí první pomoc a další
   ošetření. Každý úraz okamžitě hlásí v kanceláři školy, provede o něm zápis a prokazatelně
   oznámí zákonnému zástupci žáka.

7.      Žákům není dovoleno zapojovat i vypojovat elektrické spotřebiče a manipulovat s nimi a
   pracovat s látkami zdraví škodlivými.

8.      Všichni vyučující v rámci svých předmětů upozorňují průběžně žáky na škodlivost kouření,
   užívání drog a alkoholu a na další negativní jevy. Všímají si možných projevů šikanování,
   včetně kyberšikany. Věnují pozornost tématice dopravní bezpečnosti.

9.      Pracovníci, kteří odpovídají za elektrické spotřebiče, kontrolují před odchodem ze školy, zda
   jsou odpojeny od zdroje elektrického napětí.

10.     V budově školy je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných
   látek.

11.     V budově školy je žákům zakázáno žvýkání žvýkaček (z důvodů hygienických,
    bezpečnostních a estetických).

12.     Pracovníci se pravidelně účastní školení PO a BOZP.

13.     Na chodbách jsou vyvěšeny směrnice: evakuační plán, požární poplachové směrnice.

14.     Žáci se vůči sobě chovají slušně, ukázněně a kamarádsky. Ve vztahu ke spolužákům
    nepoužívají hrubé síly, šikanování a další způsoby, které omezují osobní svobodu a
    důstojnost spolužáků
.

15.     Žáci hlásí komukoliv z pedagogických pracovníků každé podezření z užívání návykových
    látek, ze šikany, brutality či dalších nežádoucích jevů.

16.     Žáci nenosí zápalky či jiný zdroj otevřeného ohně, omamné a návykové látky, injekční
    stříkačky a jehly. Jakýkoliv nález použitých injekčních stříkaček a jehel v okolí školy i
    domova hlásí žáci neprodleně kterémukoliv z pedagogických pracovníků nebo zákonným
    zástupcům. Žáci jsou povinni nahlásit jakékoliv, i sebemenší zranění způsobené tímto
    zdravotnickým materiálem.

17.     Pokud se vyskytnou problémy s výše uvedenými případy, mají žáci právo požádat
    kteréhokoliv učitele o pomoc.

18.     Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky základní školy nepřípustné a je považováno
    za závažné porušení školního řádu.

 

 

 2.   Poučení o bezpečnosti v konkrétních situacích

 

2.1      Poučení na začátku školního roku  - P1

 

 osnova:

a)     seznámení se školním řádem

b)     seznámení se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, v šatnách, při příchodu do
  školy a při odchodu ze školy

c)      poučení o zákazu přinášet do školy předměty, které nesouvisí s vyučováním

d)      seznámení s postupem při úrazech

e)      poučení o nebezpečí vzniku požáru a seznámení s postupem v případě požáru

f)       připomenutí dodržování osobní hygieny

 

 ad b)    - žáci se pohybují v prostorách školy klidně, do odborných učeben se stěhují s doprovodem pedagogického pracovníka, nebo po domluvě 5 minut před zahájením vyučování

- žáci se nezdržují v místech, kde není zajištěn dohled

- v budově se žáci přezouvají do vhodné obuvi (nevhodná je sportovní uzavřená obuv nebo nazouvací obuv, která nedrží dobře na noze)

 

ad c)   - jedná se především o předměty, kterými mohou žáci ublížit sobě nebo jiným (nože nebo jiné
  ostré předměty, zapalovače …)

 

ad d)  - každý úraz žák ihned hlásí vyučujícímu popř. dozírajícímu učiteli, který poskytne 1. pomoc

- pokud se zraněný žák sám nemůže pohybovat, jeden žák vyhledá pomoc vyučujícího, jeden zůstane u zraněného

 

ad e)  - nebezpečí požáru hrozí zejména při manipulaci s otevřeným ohněm (cvičná kuchyně, chemická laboratoř), požár může vzniknout ze závadné elektroinstalace, topných těles apod.

- pokud žák spatří oheň, ihned přivolá dospělou osobu, která se snaží požár dostupnými prostředky uhasit

- žáci neodkladně ohlásí dospělé osobě jakýkoli pokus jiných žáků o manipulaci s ohněm

 

 ad f)    -   žáci do školy chodí v čistém oděvu, přiměřeném ročnímu období a školní činnosti

-   žáci dodržují základní pravidla osobní hygieny

-   žáci ohlásí třídnímu učiteli případný výskyt vší pro zamezení dalšího šíření

 

2.2    Poučení před činnostmi prováděnými mimo školní budovu (pobyt v
   přírodě) – P2

 

-          dodržování bezpečnosti při přesunu

-          pravidla slušného chování na veřejnosti a ve společenských zařízeních

-          pro činnost v přírodě bude mít žák odpovídající oblečení a obutí, pláštěnku do deště,

-          v chladném období čepici a rukavice, v teplém období pokrývku hlavy, sluneční brýle a krém s 
     UV filtrem a dostatek tekutin

-          před akcí nahlásí žák vyučujícímu zdravotní omezení, alergie apod.

-          během činnosti hlásí vyučujícímu každý úraz pro případné poskytnutí první pomoci

-          rovněž hlásí každé napadení zvířetem, popř. škrábnutí nebo bodnutí hmyzem

-          žák nepožívá žádné rostliny a houby, nepije vodu z neoznačených zdrojů

-          žák se vyhýbá nebezpečným místům (srázy, rokle, jeskyně, opuštěné objekty, ruiny apod.)

-          žák dodržuje zásady čistoty a osobní hygieny

-          v přírodě se chová žák tiše, uklidí po sobě odpadky

-          žák se vždy řídí pokyny vyučujícího a dodržuje Školní řád

 

 

2.3.  Poučení před prázdninami – P3

 

-          varování před škodlivými vlivy alkoholu, kouření a jinými závislostmi

-          varování před navazováním kontaktů s neznámými lidmi

-          varování před koupáním na místech, která nejsou označena jako veřejná koupaliště

-          v zimě varování před vstupem na zamrzlé vodní plochy

-          připomenutí pravidel silničního provozu

-          poučení o bezpečném chování při sportu

-          poučení o bezpečném chování při nálezu nevybuchlé munice, injekční stříkačky

-          poučení o nebezpečí zábavné pyrotechniky

 

 

2.4.       Poučení v první hodině – P4

 

Toto poučení se provádí v hodinách fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování, nebo před výukou v laboratořích, školní kuchyňce, školních dílnách, na pozemcích apod.

-          seznámení s pravidly bezpečného chování, upozornění na možná zranění či ohrožení života

-          seznámení s poskytnutím první pomoci při úrazech a zraněních

-          seznámení s řádem příslušné učebny

-          poučení o vhodném pracovním a sportovním oděvu a obuvi

 

 

2.5.    Poučení žáků před činnostmi v tělocvičně a na hřišti

 

-          žáci se řídí provozním řádem tělocvičny a hřiště

-          žáci se řídí pokyny vyučujícího

-          všichni žáci jsou převlečeni do vhodného, čistého cvičebního úboru a přezuti do sportovní
     obuvi

-          při cvičení na hřišti přizpůsobí cvičební úbor venkovní teplotě

-          před cvičením si dlouhé vlasy upraví gumičkou do culíku, odloží k vyučujícímu řetízky, náramky,
     hodinky, prstýnky, visací náušnice a ostatní ozdoby, které by mohly způsobit zranění cvičícímu
     či ostatním

-          do tělocvičny si nenosí žáci žádné potraviny

-          po převléknutí v šatně u tělocvičny služba šatnu uzamkne a klíč odevzdá vyučujícímu

-          žáci sami bez dovolení nepoužívají cvičební nářadí, při cvičení na něm vyčkají na odbornou
     záchranu

-          cvičební nářadí chystají a schovávají žáci pod dohledem vyučujícího

-          každé zranění nahlásí žák ihned vyučujícímu

-          cvičební úbor a obutí si po skončení hodiny odnesou žáci do šatny, nenechávají ho ve třídě

 

3.      Dohled nad žáky

 

a)       Dohled nad žáky kromě výchovného prvku (uvědomělá kázeň) slouží především k zajištění   

          bezpečnosti a k ochraně zdraví žáků.

b)       Dohled je zajišťován ve všech prostorách školy, ve kterých se mohou pohybovat žáci, a to 

          podle rozvrhu dohledů umístěných na viditelných místech.

c)       Dohled je vykonáván i na ostatních akcích, které škola pořádá.

d)       Dohled konající pracovník je povinen k dohledu nastoupit včas, pohybovat se po stanoveném   

    prostoru a být na místě po celou stanovenou dobu. Nekoná jiné činnosti, které s dohledem

    nesouvisí. Provádí namátkovou kontrolu učeben a WC. Zakročí přiměřeně při jakémkoli náznaku

    porušení kázně a bezpečnosti. Mimořádné události hlásí ihned vedení školy.

e)       Pracovník, kterému dohled skončil, ale další dohlížející se zatím nedostavil, pokračuje ve  

    vykonávání dohledu a upozorní na tuto skutečnost vedení školy.


POKRAČOVAT  ZDE                                                                                    ZPĚT